HP Officejet Pro L7680 - Jagatud telefoniliin

background image

Jagatud telefoniliin

Kui faks jagab telefoniliini teiste seadmetega (nt telefon,
automaatvastaja, arvuti, arvuti modem või helistaja
numbrinäidutuvastaja ) või omate samal liinil kõneposti
teenust, peate järgima järgmisi juhiseid et määrata faksi
seadistus.

1. Järgige alajaotuses “Eriotstarbeline telefoniliin“ lk 11

toodud juhiseid.

2. Ühendage täiendavad seadmed kombainseadme

tagaküljel asuvasse liidesesse “2-EXT“.

3. Faksi edasiseks konfigureerimiseks võtke appi

järgmised tabelid.

Faksiseadistustabelite kasutamine

Faksifunktsioonide seadistamisel kasutage abimaterjalina faksiseadistustabeleid. Tabelite kasutamiseks toimige
järgmiselt:

määratlege, kuidas hakkate kasutama faksiaparaadi kasutatavat telefoniliini:

Kui olete telefoniliini kasutamise määratlenud, toimige järgmiselt:

Esimesel real määratlege, millised seadmed

hakkavad veel jagama kombainseadme telefoniliini
(telefon, arvuti, automaatvastaja).

Järgmistel ridadel määratlege, kas telefoniliin on

jagatud eriteenustega (kõnepost või eristatav heli) ja
arvutiga, määratlege, millist modemit kasutate
(sissehelistusteenus või DSL).

Järgmiselt realt leiate näite, kuidas võiks teie

faksiseadistus välja näha juhul, kui kombainseadmega
on ühendatud veel muidki seadmeid.

Viimasel tabelireal on numbrid, mis vastavad

Konfigureerimisjuhis tabelit abimaterjalina, mis aitab
seadistada kontorikombaini nii, et see töötaks teie
valitud seadistuses ka kõige tõhusamalt.

MÄRKUS. Peate järgima numbreid, mis on kirjas
faksiseadistustabeli viimases reas. Kui eirate seda
järjekorda, võib faksi seadistamisel tekkida probleeme.

2-EXT

• Telefon ja faks (vt Tabel 3-1)

• Telefon, faks ja Internet (sissehelistusteenusega)

(vt Tabel 3-3)

• Faks ja Internet (vt Tabel 3-2)

• Telefon, faks ja Internet (DSL-teenusega) (vt Tabel 3-4)

Konfigureerimisjuhis tabelile lk page 15. Kasutage

background image

Jagatud telefoniliin

13

Ee

st

i

Tabel 3-1 Telefon ja faks

Tabel 3-2 Faks ja Internet

Millised seadmed soovite
kombainseadmega
ühendada?

Telefon

• Telefon
• Automaatvastaja

Kas liinil on…

Eristava helina teenus

Eristava helina teenus

Teie faksi seadistus näeb
välja järgmine…

Edasi järgige
konfiguratsiooni nr

3

1, 9, 2

1, 7

1, 9, 7

Millised seadmed soovite
kombainseadmega
ühendada?

• Arvuti
• Modem

Kas kasutate…

Sissehelistusteenust

DSL-i

Teie faksi seadistus näeb
välja järgmine…

Edasi järgige
konfiguratsiooni nr

4, 5, 1, 2, 6

8, 1, 2, 6

Jagur

DSL-filter

background image

Faksi seadistamine (valikuline)

14

Tabel 3-3 Telefon, faks ja Internet (sissehelistusteenusega)

Tabel 3-4 Telefon, faks ja Internet (DSL-teenusega)

Millised seadmed
soovite
kombainseadmega
ühendada?

• Telefon
• Arvuti
• Modem

• Telefon
• Arvuti
• Modem
• Automaatvastaja

Kas kasutate…

Sissehelistusteenust

Sissehelistusteenust

Kas liinil on…

Eristava helina teenus

Eristava helina teenus

Teie faksi seadistus
näeb välja järgmine…

Edasi järgige
konfiguratsiooni nr

4, 10, 5, 3

4, 10, 5, 3, 9

4, 10, 5, 1, 7

4, 10, 5, 1, 9, 7

Jagur

Jagur

Millised seadmed
soovite
kombainseadmega
ühendada?

• Telefon
• Arvuti
• Modem

• Telefon
• Arvuti
• Modem
• Automaatvastaja

Kas kasutate…

DSL-i

DSL-i

Kas liinil on…

Eristava helina teenus

Eristava helina teenus

Teie faksi seadistus
näeb välja järgmine…

Edasi järgige
konfiguratsiooni nr

8, 3

8, 3, 9

8, 1, 7

8, 1, 9, 7

2

3

Jagur

DSL-filter

2

3

Jagur

DSL-filter

background image

Jagatud telefoniliin

15

Ee

st

i

Konfigureerimisjuhis

Konfiguratsiooni nr

Konfigureerimisjuhised

1

Sissetulevate kõnede automaatse vastuvõtmise seadistamine. Vajutage nuppu Auto Answer
(Automaatvastaja) seni, kuni märgutuli hakkab põlema.

2

(Valikuline) Määrake sätte “Rings to Answer“ (helinaid vastamiseni) väärtuseks üks või kaks helinat.
Selle seadistuse muutmise kohta vt elektroonilisest kasutusjuhendist Starter CD-l.

3

Määrake seadme kõnedele vastamise kord: automaatselt või käsitsi.
• Kui seadistate seadme kõnedele vastama automaatselt, vastab see kõikidele sissetulevatele

kõnedele ja võtab faksid vastu. Sel juhul ei erista seade tavakõnesid faksikõnedest – kui arvate, et
tegu on tavakõnega, peate sellele vastama enne, kui seda teeb seadme faks.
Faksikõnedele automaatseks vastamiseks vajutage nuppu Auto Answer (Automaatvastaja) seni, kuni
märgutuli hakkab põlema.

• Kui seadistate seadme käsitsi fakse vastu võtma, peate ise kohal olema, et sissetulevale kõnele

vastata, muidu ei saa seade fakse vastu võtta.
Faksikõnedele käsitsi vastamiseks vajutage nuppu Auto Answer (Automaatvastaja) seni, kuni
märgutuli on kustunud.

4

(Sissehelistusmodem)

Seni, kuni teie arvutimodem jagab telefoniliini seadmega, ei saa te modemit ja seadet korraga
kasutada. Näiteks ei saa seadmega faksida sel ajal, kui kasutate Internetti.

5

(Sissehelistusmodem)

Kui teie arvutimodemi tarkvara on seadistatud fakse automaatselt arvutisse vastu võtma, lülitage vastav
säte välja.
Hoiatus: Kui te arvutimodemi tarkvaras fakside automaatset vastuvõtmise sätet välja ei lülita, ei saa
seade fakse vastu võtta.

6

Kui telefon heliseb, vastab seade automaatselt pärast funktsiooni Rings to Answer sättega määratud
helinate arvu möödumist. Seejärel saadab seade saatja faksiaparaadile vastuvõtutoonid ja võtab faksi
vastu.

7

(Automaatvastaja)

Seadke automaatvastaja sätteks vastamine pärast nelja või vähema helina möödumist.
Määrake sätte “Rings to Answer“ (helinaid vastamiseni) väärtuseks kuni kuus helinat.
Kui telefon heliseb, vastab automaatvastaja pärast teie määratud helinate arvu ning esitab teie
salvestatud tervituse. Samal ajal seirab seade kõnet, “kuulates“, ega liinil ole faksitoone. Kui
tuvastatakse faksitoonid, väljastab seade faksi vastuvõtutoonid ja võtab faksi vastu; kui faksitoone pole,
lõpetab seade liini seire ja automaatvastaja saab salvestada häälsõnumi.

8

Ainult DSL-liinide korral: peate ostma DSL-filtrid kõikidele seadmetele, mis kasutavad DSL-telefoniliini
(telefon, arvuti).

9

(Eristava helina teenus)

Muutke menüü Answer Ring Pattern (Vastamishelina muster) seadega helinamuster selliseks, nagu
telefoniettevõte on selle määranud teie faksinumbrile (näiteks kaksik- või kolmikhelinad).
Selle seadistuse muutmise kohta vt elektroonilisest kasutusjuhendist Starter CD-l.
MÄRKUS: vaikimisi on seade häälestatud vastama kõikidele helinatüüpidele. Kui jätate oma
faksinumbrile eraldatud helinamustri seadistamata, vastab seade kas nii tava- kui ka faksikõnedele või
ei vasta ühelegi kõnele.

background image

Faksi seadistamine (valikuline)

16

10

Kombainseadme ja arvuti kooskasutuse seadistamiseks kaks võimalust, mis sõltuvad arvuti
telefonipistikupesade arvust. Samuti vajate lisatelefonijuhtmeid (vähemalt kolme juhul, kui arvutil on

Enne ühendamise alustamist kontrollige, kas teie arvutil on üks või kaks telefonipistikupesa.
Ühe telefonipistikupesaga arvuti
Kui teie arvutil on ainult üks telefonipistikupesa, peate ostma paralleeljaguri (nimetatakse ka
ühenduslüliks). Paralleeljaguri esiküljel on üks RJ-11-tüüpi telefonipistikupesa ja tagaküljel kaks RJ-11-
tüüpi pesa. Ärge kasutage kahejuhtmelist telefoniliini jagurit, järjestikjagurit ega sellist paralleeljagurit,
mille esiküljel on kaks RJ-11 telefonipistikupesa ja tagaküljel pistik. Paralleeljaguri saate osta
telefonitarvikuid müüvast elektroonikakauplusest.
1. Ühendage kaasasoleva telefonijuhtme üks ots seinakontakti ja teine ots seadme küljes olevasse

liidesesse “1-LINE“.

2. Ühendage teise juhtme üks ots seadme liidesesse “2-EXT“ ja teine ots paralleeljaguri esiküljel (seal,

kus on üks pesa) asuvasse telefonipistikupessa.

3. Ühendage kolmanda telefonijuhtme üks ots paralleeljaguri tagaküljel (seal, kus on kaks pesa)

asuvasse telefonipistikupessa ja teine ots arvutiga.

4. Ühendage neljanda telefonijuhtme üks ots paralleeljaguri vabaks jäänud telefonipistikupesaga ja

teine ots telefoni või automaatvastajaga. Kui soovite ühendada nii telefoni kui ka automaatvastaja,
ühendage neljas telefonijuhe automaatvastajaga ning kasutage viiendat juhet, et ühendada
automaatvastaja telefoniga.
MÄRKUS:Kui te ei ühenda automaatvastajat sel viisil, võidakse saatva faksiaparaadi faksimistoonid
salvestada teie automaatvastajasse ning te ei saa fakse vastu võtta.

Kahe telefonipistikupesaga arvuti
Kui teie arvutil on kaks telefonipistikupesa, siis seadme ühendamisel arvutiga toimige järgmiselt:
1. Ühendage kaasasoleva telefonijuhtme üks ots seinakontakti ja teine ots seadme küljes olevasse

liidesesse “1-LINE“.

2. Ühendage teise telefonijuhtme üks ots seadme liidesesse “2-EXT“ ja teine ots arvuti liidesesse “IN“.
3. Ühendage kolmanda telefonijuhtme üks ots arvuti liidesesse “OUT“ ja teine ots telefoni või

automaatvastajaga. Kui soovite ühendada nii telefoni kui ka automaatvastaja, ühendage kolmas
telefonijuhe automaatvastajaga ning kasutage neljandat juhet, et ühendada automaatvastaja
telefoniga.
MÄRKUS:Kui te ei ühenda automaatvastajat sel viisil, võidakse saatva faksiaparaadi faksimistoonid
salvestada teie automaatvastajasse ning te ei saa fakse vastu võtta.

ainult üks telefonipistikupesa, ja vähemalt kahte, kui arvutil on kaks telefonipistikupesa):