HP Officejet Pro L7680 - Juhtpaneel

background image

Juhtpaneel

MÄRKUS. Juhtpaneeli elementide paigutus ja
funktsioonide valik võib kombainseadme mudelist
sõltuvalt olla teistsugune. Teie kombainseadmel ei
pruugi kõiki käesolevas jaotises nimetatud nuppe või
märgutulesid olla.

1 Kiirvalimine

Kiirvalimisnupud: nende abil saate kasutada viit esimest
kiirvalimisnumbrit. Iga kirje võib koosneda nii üksikust
faksinumbrist, faksinumbrite rühmast või võrgus asuvast
kaustast.

Kiirvalimiskirjete loend: selle põhjal tuvastatakse need
kiirvalimiskirjed, mis vastavad viiele kiirvalimisnupule.
Meelespidamise hõlbustamiseks saate neile kirjetele
vastavad nimed või numbrid kaasapandud joonelisele
paberile kirja panna või loendi printida.

2 SKANNIMINE

Scan Menu (Skannimismenüü): valige skannimise
sihtkoht.

Digital Filing (Digitaalarhiivimine): avab skannimise
sihtkoha valimiseks digitaalselt arhiivitavate
(Direct Digital Filing) kiirvalimiskirjete aadressiraamatu.

ALUSTA SKANNIMIST: saate alustada skannimist ja
saata selle nupuga Skannimismenüü avanenud menüüs
valitud sihtkohta.

3 FAKSIMINE

Menüü: avage faksifunktsioonide menüü.

Junk Fax Blocker (Rämpsfakside blokeerija): avab
menüü Junk Fax Blocker, kus saate vaadata aruandeid
ja lisada või kustutada numbreid blokeeritud
faksinumbrite loendist. See teenus on saadaval,
kui helistaja numbrinäit on registreeritud teie
telefoniettevõttes.

Eraldusvõime: reguleerige seadmest saadetavate
fakside saatmiskiirust ja kvaliteeti.

Redial/Pause (Kordusvalimine/paus): saate viimati
valitud faksinumbri uuesti valida.

Auto Answer (Automaatvastaja): saate faksifunktsiooni
asemel seada telefoni automaatvastajarežiimi, nii et
kõnele vastataks pärast teatud arvu kutsungeid.

FAKSIMISE ALUSTAMINE – mustvalge või FAKSIMISE
ALUSTAMINE – värviline: alustage mustvalge või
värvilise faksi saatmist.

4 Klahvistik

Faksinumbrite, väärtuste või teksti sisestamiseks.

Kaherealine tekstinäidik

(teatud mudelitel)

Värviline näidik

(teatud mudelitel)

background image

Juhtpaneel

9

Ee

st

i

5 Näidik

MÄRKUS. Teatud mudelitel on kaherealine näidik,
teatud mudelitel aga värviline näidik.

Siin kuvatakse oleku- ja tõrketeateid, valitud režiim ja
seadistusmenüüd, abiteavet ning kassettidesse jäänud
tindi kogus.

Noolenupud: aitavad liikuda menüüvalikutes või
värvilise näidiku korral piltide seas.

OK: saate valida soovitud menüü, sätte või seade
(värvilise näidiku korral) prinditavad pildid.

Back (Tagasi): viib tagasi eelmisse menüüsse.

6 Muud nupud

Setup (Seadistus): pääsete aruannete printimiseks,
sätete seadmiseks ja hoolduseks vajalikesse
menüüdesse.

2-sided (Kahepoolne): saate valida kahepoolse
väljastuse (kui vastav seade on paigaldatud).

Help (Spikker): saate vaadata lisateavet näidikul

kuvatavate teadete ja menüüde kohta.
Riistvaraprobleemi korral kuvatakse seal selgitavaid
teateid. Kui seadmel pole spikrinuppu, saate spikri
avada nupuga Setup (Häälestus).

Cancel (Tühista): töö peatamine, menüüst või

seadetest väljumine.

7 PALJUNDAMINE

Menu (Menüü): avab paljundusfunktsioonide menüü.

Reduce/Enlarge (Vähendamine/suurendamine): saate
muuta koopia suurust.

Number of Copies (Eksemplaride arv): eksemplaride
arvu valimiseks kasutage noolenuppe või sisestage
soovitud arv numbriklahvidega.

Collate (Eksemplarhaaval): saate väljastatavad koopiad
seada sellisesse järjekorda, kuidas neid tuleks skannida
skanneri klaasilt või automaatsest dokumendisööturist
(ADF).

Quality (Kvaliteet): saate reguleerida koopiate
paljundamise kiirust ja kvaliteeti. Kvaliteedi märgutuli
põleb valitud paljunduskvaliteedi valiku kõrval.

PALJUNDAMISE ALUSTAMINE – mustvalge või
PALJUNDAMISE ALUSTAMINE – värviline: saate
alustada mustvalge või värvikoopia tegemist.

8 FOTO

Menu (Menüü): saate avada fotofunktsioonide menüü.

Proof Sheet (Kontroll-leht): saate printida kontroll-lehe
juhul, kui mälukaart on mälukaardipesas.

Rotate (Pööra): kui seadmel on värviline näidik, saate
kuvatavat fotot selle nupu abil 90 kraadi võrra pöörata.
Iga järgmine nupuvajutus pöörab fotot veel 90 kraadi
võrra.

Zoom (Suum, - ja +): kui seadmel on värviline näidik,
saate selle nupuga pilti suurendada või vähendada.

FOTODE PRINTIMINE: saate alustada fotode printimist.

9 Toitenupp ja märgutuled

Toitenupp: saate seadme sisse või välja lülitada.

Seade tarbib õige veidi voolu ka väljalülitatuna.
Seadme täielikuks lahutamiseks toitevõrgust lülitage
seade välja ja eemaldage toitejuhe pistikupesast.

Kui toitenupu märgutuli põleb, on seade sisse lülitatud.
Töötamise ajal hakkab nupu märgutuli vilkuma.

Võrguühenduse olekutuli: näitab, kas seade on

võrku ühendatud.

Raadiovõrgu (802.11) olekutuli: näitab, kas seade

on raadiovõrku ühendatud.

Tuli NB!: vilkumine näitab, et on ilmnenud tõrge,

millele peate tähelepanu pöörama.