HP Officejet Pro L7680 - Standardile 802.11 vastava traadita võrgu sätted

background image

Standardile 802.11 vastava
traadita võrgu sätted

Võrgunimi (SSID)

Vaikimisi otsib seade traadita võrku, mille nimi (SSID)
on “hpsetup“. Teie võrgus võib võrgunimi (SSID)
olla teistsugune.

Siderežiim

Saate valida kahe siderežiimi valiku vahel:

Ad hoc (võrdõigusvõrk): võrdõigusvõrgus on seade
määratud võrdõiguslikku siderežiimi ja peab teise
traadita võrgundust toetava seadmega sidet otse,
ilma juurdepääsupunkti vahenduseta:

Võrdõigusvõrgus peavad kõik seadmed:

olema vastavad standardile 802.11;

võimaldama siderežiimiks valida võrdõigusvõrku

(ad hoc);

kasutama sama võrgunime (SSID);

olema samas alamvõrgus ja samal kanalil;

kasutama ühesuguseid, standardile 802.11

vastavaid turbesätteid.

Infrastructure (soovitatav) (Infrastuktuur):
infrastruktuuritüüpi võrgus on seade tööle seadistatud
infrastruktuurses siderežiimis ja peab sidet teiste võrgus
olevate seadmetega (olenemata sellest, kas need on
traadiga või traadita võrgu toega) juurdepääsupunkti
vahendusel. Traadita võrgu juurdepääsupunkt (WAP)
täidab väiksemates võrkudes enamasti marsruuteri või
lüüsi rolli.

background image

Seadme traadita sideühenduse seadistamine (valikuline)

22

Turbesätted

Seadme puhul saadaolevate sätete kohta vt lisateavet
käivitus-CD-l oleva elektroonilise kasutusjuhendi teemast
Understanding the configuration page
(Võrgukonfiguratsioonilehel olev teave).

Lisateabe saamiseks traadita võrgu turbe kohta minge
veebiaadressile www.weca.net/opensection/pdf/
whitepaper_wifi_security4-29-03.pdf.

Network authentication (Autentimine võrgus): seadme
tehase vaikesäte on “Open“ (Avatud), mis ei nõua
autoriseerimiseks ega krüpteerimiseks mingit turvet.
Muud võimalikud valikud on OpenThenShared, Shared
ja WPA-PSK
(Wi-Fi

®

Protected Access Pre-Shared Key).

WPA tõhustab olemasolevates ja tulevikus

loodavates Wi-Fi-võrkudes raadioliidese kaudu
saadetavate andmete ja juurdepääsupäringute
kaitstust. See kõrvaldab kõik teadaolevad WEP-turbe
(algselt standardisse 802.11 kavandatud
turbemehhanism) nõrgad küljed.

WPA2 on WPA-turbemehhanismi teine põlvkond;

see tagab korporatiivsete ja lõpptarbijale suunatud
Wi-Fi-võrkude kasutajatele kõrgel tasemel kindluse,
et nende hallatavatele traadita võrkudele pääsevad
juurde ainult autoriseeritud kasutajad.

(Andmete krüptimine): Wired Equivalent Privacy

(WEP) turvab raadioliidese kaudu ühest traadita
võrgu seadmest teise traadita võrgu seadmesse
ülekantavaid andmeid nende krüpteerimise teel.
Võrgus, kus WEP on aktiveeritud, kasutavad
seadmed andmete krüptimiseks WEP-võtmeid.
Kui teie võrgus on WEP aktiveeritud, peate WEP-võtit
(või võtmeid) teadma.

WPA kasutab krüptimiseks protokolli Temporal Key

Integrity Protocol (TKIP) ja 802.1X-autentimist koos
ühega käesoleval ajal saadavalolevatest standardi
Extensible Authentication Protocol (EAP) tüüpidest.

WPA2 pakub aga uut krüptimisskeemi, mille nimetus

on Advanced Encryption Standard (AES). AES on
määratletud kui loenduriga šifriplokkide jadarežiim
(counter cipher-block chaining mode – CCM) ja
toetab sõltumatut põhiteenuste paketti (Independent
Basic Service Set – IBSS), mis lubab kasutada
klient-tööjaamade vahelist turvet
töötamisel võrdõigusrežiimis.

MÄRKUSED

Veenduge, et seade poleks võrgukaabli abil võrku

ühendatud.

Saatjaseadmes peab olema kas standardi 802.11

tugi sisse ehitatud või installitud standardile 802.11
vastav raadiovõrguadapter.

HP soovitab seadme ja arvutid, mis seadmega koos

töötama peaksid, paigutada samasse alamvõrku.