HP Officejet Pro L7680 - Faksiprobleemide lahendamine (valikuline)

background image

Faksiprobleemide lahendamine (valikuline)

Kui tegite faksitesti ja see nurjus, vaadake aruannet võimalike lahenduste saamiseks. Lisateavet vaadake Starter CD-l
asuvast elektroonilisest kasutusjuhendist.

Seadmel on probleeme
fakside saatmise ja
vastuvõtuga

Kontrollige, et kasutaksite seadmega komplekti kuuluvat telefonijuhet.

Mõni muu, seadmega samale liinile ühendatud seade võib olla liini hõivanud. Kontrollige, ega
mõni paralleeltelefonidest (samal telefoniliinil, kuid mitte seadmega ühendatud telefon) või mõni
muu seade ole liini hõivanud. Näiteks ei saa seadmega faksida, kui paralleeltelefoni toru on
hargilt ära või kui kasutate arvutist e-posti saatmiseks või Internetti pääsuks sissehelistamisteenust.

Faksimisprobleeme võib põhjustada ka telefoniliinile paigaldatud jagur. Proovige seade
ühendada otse telefonivõrgu seinapistikupessa.

Veenduge, et telefonikaabli üks ots on ühendatud telefonivõrgu seinapistikupessa ja teine ots
seadme tagaküljel asuvasse “1-LINE” märgistusega porti.

Proovige valimistooni olemasolu kontrollimiseks samasse telefoni seinapistikupessa ühendada
korras telefon. Kui te valimistooni ei kuule, pöörduge telefoniliini kontrollimiseks telefoniteenuse
pakkuja poole.

Veenduge, et seade oleks ühendatud analoogtelefoniliinile. Muul juhul ei saa fakse saata ega
vastu võtta. Kontrollimaks, kas teie telefoniliin on digitaalne, ühendage liinile tavaline
analoogtelefoniaparaat ja kuulake, kas valimistoon on olemas. Kui liinil pole tavapärast
kuuldavat valimistooni, võib see telefoniliin olla seadistatud digiaparaadi ühendamiseks.
Ühendage seade analoogtelefoniliinile ja proovige faksi saata või vastu võtta.

Telefoniliinil võib olla mürahäiringud. Halva kvaliteediga telefoniliinidel, kus kõnekvaliteet on
halb (esineb palju müra), võib faksimisel esineda probleeme. Kontrollige telefoniliini
helikvaliteeti. Selleks ühendage seinakontakti telefon ja kuulake, kas kostub staatilist heli või
muud müra. Kui kuulete müra, lülitage veaparandusrežiim Error Correction Mode (ECM) välja ja
proovige uuesti faksida.

Kui kasutate digitaalset abonendiliini (DSL), veenduge, et liinile on ühendatud DSL-filter.
Ilma filtrita faksi saatmine ei õnnestu.

Kui kasutate kodukeskjaama (PBX) või digitaalvõrgu (ISDN) ühendusterminali, veenduge,
et seade on ühendatud õigesse pistikupessa ja et ühendusterminal on seadistatud vastavalt teie
riigi/regiooni sätetele.

background image

Faksiprobleemide lahendamine (valikuline)

29

Ee

st

i

Seade ei saa fakse saata, kuid
saab fakse vastu võtta

Kui te eristava helina teenust ei kasuta, kontrollige, et seadme Eristava helina funktsiooni
väärtuseks oleks määratud Kõik helinad.

Kui automaatvastaja on välja lülitatud või kui teil on faksikõnedeks kasutataval telefoninumbril
aktiveeritud kõnepostiteenus, saate fakse ainult käsitsi vastu võtta.

Kui seadmega samale liinile on ühendatud arvuti koos sissehelistamisteenust kasutava
modemiga, kontrollige, et modemiga kaasas olev tarkvara poleks seadistatud fakse automaatselt
vastu võtma.

Kui seadmega samal telefoniliinil on automaatvastaja:
• kontrollige, kas automaatavastaja töötab korralikult;
• veenduge, et teie häälestus on sama, mis teises näites juhises Tabel 3-1 lk 13.
• veenduge, et seade oleks seadistatud fakse automaatselt vastu võtma;
• veenduge, et säte Rings to Answer (helinaid vastamiseni) on seatud suurema arvu helinate

peale kui automaatvastuvõtja;

• lahutage automaatvastaja telefonivõrgust ja proovige faksi vastu võtta;
• salvestage sõnum, mille kestus oleks umbes 10 sekundit. Rääkige sõnumi salvestamisel

aeglaselt ja vaikselt. Jätke sõnumi lõppu vähemalt 5 sekundit vaikust.

Testi nurjumise võib põhjustada mõni muu samale liinile ühendatud seade. Võite lahutada teised
seadmed ning käivitada testi uuesti. Kui valimistooni tuvastamise test vigu ei tuvasta, on
probleemi põhjustajaks mõni muudest seadmetest. Proovige neid ükshaaval tagasi ühendada,
korrates testi iga seadme ühendamise järel, kuni olete kindlaks teinud milline seadmetest
probleemi põhjustas.

Seade ei saa fakse saata, kuid
saab fakse vastu võtta

Seade võib numbrit valida kas liiga kiiresti või liiga vara. Näiteks, kui välisliinile pääsemiseks
tuleb ette valida 9, proovige numbrit valides sisestada pause järgmiselt: 9-XXX-XXXX
(kus XXX-XXXX on number millele faksi saadate). Pausi sisestamiseks vajutage nuppu
Redial/Pause või vajutage nuppu Space (#) kuni näidikul kuvatakse sidekriips (-).

Näidikul on püsivalt teade
Phone Off Hook (Telefonitoru
on hargilt ära)

Kasutate vale tüüpi telefonijuhet. Vt kahte esimest probleemi juhises “Seadmel on probleeme
fakside saatmise ja vastuvõtuga“ lk 28.

Seade ei saada
käsitsijuhtimisel faksi

Seda võimalikku lahendust kohaldatakse ainult neis riikides või regioonides, kus seadmega
komplektis on kahejuhtmeline telefonikaabel. Need riigid on: Argentiina, Austraalia, Brasiilia,
Kanada, Tšiili, Hiina, Kolumbia, Kreeka, India, Indoneesia, Iirimaa, Jaapan, Korea,
Ladina-Ameerika, Malaisia, Mehhiko, Filipiinid, Poola, Portugal, Venemaa, Saudi Araabia,
Singapur, Hispaania, Taiwan, Tai, USA, Venezuela ja Vietnam.

Veenduge, et teie häälestus on sama, mis esimeses näites juhises Tabel 3-1 lk 13.

Kui saadate faksi käsitsi telefonilt, mis on ühendatud seadmega vahetult, peate faksi saatmiseks
kasutama telefoni numbriklahve.

Faksitoonid salvestatakse
automaatvastajasse

Vt neljandat probleemi juhisest “Seade ei saa fakse saata, kuid saab fakse vastu võtta“ lk 29.

Seadme komplekti kuuluv
telefonijuhe on liiga lühike

Kui seadme komplekti kuuluv telefonijuhe on liiga lühike, saate seda ühenduslüli abil pikendada.
Ühenduslüli saate osta telefonitarvikutega kauplevast elektroonikakaupade kauplusest.
Pikendamiseks läheb vaja ka veel ühte telefonijuhet, milleks võib olla standardne telefonijuhe,
mis võib teil kodus või kontoris juba olemas olla.
1. Ühendage seadmega komplektis oleva telefonijuhtme üks ots ühenduslülisse ja teine ots

seadme tagaküljel asuvasse 1-LINE tähisega pistikupessa.

2. Ühendage teine telefonijuhe ühenduslüli ja seinakontaktiga (vt joonist allpool).

background image

Veaotsing

30