HP Officejet Pro L7680 - Ātro zvanu ierakstu iestatīšana

background image

tro zvanu ierakstu
iestatšana

Faksa numurus vai šdu numuru grupas var saglabt k
tro zvanu ierakstus. 1.–5. tr zvana ieraksts tiek
piesaistts piecm atbilstošm trs numuru izsaukšanas
pogm vadbas panel. Tas auj šos numurus tri
sastdt, izmantojot vadbas paneli.

Papildus vadbas panelim tr zvana ierakstus var
iestatt ar, izmantojot iegulto Web serveri un
HP Photosmart programmatru. Informciju skatiet
elektroniskaj lietotja rokasgrmat, kas atrodama
startšanas kompaktdisk.

Lai iestattu tro zvanu ierakstus

1. Vadbas panel nospiediet Setup (Uzstdjumi)

2. Izvlieties Speed Dial Setup (tro zvanu iestatšana)

un veiciet vienu no šm darbbm:

• Lai pievienotu vai maintu ierakstu: izvlieties

Individual Speed Dial (Atsevišs trais zvans) vai
Group Speed Dial (Grupas trais zvans) un
spiediet bulttaustius, lai prietu uz neizmantotu
ieraksta numuru, vai ievadiet numuru ar tastatru.
Ievadiet faksa numuru un pc tam nospiediet OK.
Iekaujiet vajadzgs pauzes vai citus
nepieciešamos numurus, piemram, rajona kodu,
piekuves kodu (lai vartu izsaukt numuru rpus
PBX sistmas (parasti 9 vai 0)) vai prefiksu
(ja izsaucat numuru no liela attluma).
Izmantojot cipartastatru, ierakstiet vrdu/
nosaukumu un pc tam nospiediet OK.

• Lai izdzstu vienu ierakstu vai visus ierakstus:

izvlieties Delete Speed Dial (Dzst tro zvanu)
un spiediet bulttaustius, lai iezmtu dzšamo
tr zvana ierakstu, un pc tam nospiediet OK.