HP Officejet Pro L7680 - Atvēlētā tālruņu līnija

background image

Atvlt tlruu lnija

11

La

tv

iski

Valstis/re ioni ar serilajm
tlruu sistmm

Serils tlruu sistms kopgi izmantot tlruu
aprkojuma (modemu, tlruu un automtisko
atbildtju) savienotju veids neauj veidot fizisku
pieslgumu ierces portam “2-EXT”. Tpc visam
aprkojumam jbt pieslgtam pie tlrua sienas
kontaktligzdas.

Piezme. Dažs valsts/re ionos, kuros izmanto seril
tipa tlruu sistmas, ierces komplektcij iekautajam
tlrua vadam var bt pievienots papildu sienas
kontaktspraudnis. Tdjdi sienas kontakt, kuram
pievienojat ierci, varat pievienot citas telekomunikciju
ierces.

Informciju par to, k uzstdt ierci faksa opercijm,
izmantojot seril tipa tlruu sistmu, skatiet savai
valstij/re ionam atbilstošaj faksa konfiguršanas
Web viet.

Atvlt tlruu lnija

Izmantojiet šo sadau, ja faksa opercijm plnojat
izmantot šda veida tlruu lniju:

• Atvlt telefona lnija (nav paredzta citm

iercm, piemram, telefonam, atbildtjam).

• Atvlt tlruu lnija bez iercm, kas ar izmanto

lniju, bet ar atš irgu zvana signlu pakalpojuma
abonementu.

• Privt atzara centrles (PBX) vai integrtu

pakalpojumu ciparu tkla (ISDN) lnija. Plašku
informciju par PBX un ISDN lnijm skatiet
elektroniskaj lietotja rokasgrmat, kas atrodama
startšanas kompaktdisk.

Piezme. Faksus nevar saemt automtiski, ja balss
pasta pakalpojumiem ir tas pats tlrua numurs, ko
izmantojat faksa zvaniem. Faksi jsaem manuli; tas
nozm, ka jums jbt klt, lai personiski atbildtu uz
ienkoJa vlaties saemt faksus automtiski, sazinieties
ar tlrua pakalpojumu sniedzju, lai pieteiktos uz
atš irgu zvanu signlu pakalpojumiem vai iegtu
atseviš u lniju faksam.

Uzstdiet ierci, lai t manuli atbildtu uz ienkošajiem
zvaniem. Spiediet pogu Auto Answer (Automtiskais
atbildtjs), ldz indikators izdziest.

1. Atvienojiet citas tlruu ierces no tlruu

kontaktligzdas, kurai pievienota ierce.

2. Ar ierces komplektcij iekauto tlrua kabeli

savienojiet portu 1-LINE ierces aizmugur un tlrua
kontaktligzdu.

Austrija

www.hp.com/at/faxconfig

Be ija (holandiešu
valod)

www.hp.be/nl/faxconfig

Be ija (franču valod)

www.hp.be/fr/faxconfig

Dnija

www.hp.dk/faxconfig

Somija

www.hp.fi/faxconfig

Francija

www.hp.com/fr/faxconfig

Vcija

www.hp.com/de/faxconfig

rija

www.hp.com/ie/faxconfig

Itlija

www.hp.com/it/faxconfig

Norv ija

www.hp.no/faxconfig

Nderlande

www.hp.nl/faxconfig

Portugle

www.hp.pt/faxconfig

Spnija

www.hp.es/faxconfig

Zviedrija

www.hp.se/faxconfig

Šveice (franču valod)

www.hp.com/ch/fr/faxconfig

Šveice (vcu valod)

www.hp.com/ch/de/faxconfig

Lielbritnija

www.hp.com/uk/faxconfig

1-LINE

background image

Faksa uzstdšana (pc izvles)

12

3. Ja abonjat atš irgu zvana signlu pakalpojumu,

mainiet iestatjuma Answer Ring Pattern
(Atbildes zvana signla veids) vrtbu uz tdu zvana
signla veidu, kuru faksa numuram pieš ris tlruu
operators, piemram, dubultajiem vai trskršajiem
zvana signliem.

Informciju par š iestatjuma maiu skatiet
elektroniskaj lietotja rokasgrmat, kas atrodama
startšanas kompaktdisk.

Piezme. Ierce rpnc ir iestatta atbildt uz visiem
zvana signliem. Ja nenordt pareizu zvana signlu
veidu, kuru faksa numuram pieš iris tlruu operators,
iespjams, ierce atbilds gan uz balss zvaniem, gan
faksa zvaniem vai neatbilds vispr.