HP Officejet Pro L7680 - Faksa iestatîjumu pârbaude

background image

Faksa iestatjumu prbaude

Varat prbaudt faksa iestatjumus, lai prbaudtu
ierces statusu un prliecintos, vai t ir iestatta pareizi
faksu nostšanai un saemšanai. Veiciet šo prbaudi
pc tam, kad esat pabeidzis iestatt ierci faksu
nostšanai un saemšanai. Prbaudes laik tiek veiktas
šdas darbbas:

• prbauda faksa aparatru

• prbauda, vai iercei ir pievienots pareiza veida

tlrua vads

• prbauda, vai tlrua vads ir pievienots pareizajai

pieslgvietai

• prbauda izsaukšanas signlu

• prbauda aktvo tlrua lniju

• prbauda tlrua lnijas savienojuma statusu

Ierce izdruk atskaiti, kur iekauti prbaudes rezultti.
Ja prbaude beidzas nesekmgi, izskatiet atskaiti,
lai iegtu informciju par to, k novrst problmu,
un palaidiet prbaudi no jauna. Plašku informciju par
problmu novršanu skatiet noda “Faksa problmu
novršana (izvles)” 28. lpp.

Lai prbaudtu faksa iestatjumus

1. Nordiet ierces faksa iestatjumus atbilstoši

konkrtajm mjas vai biroja iestatjumu prasbm.

2. Pirms palaižat prbaudi, prliecinieties, vai ir

uzstdtas tintes kasetnes un drukas galvias, un
prbaudiet, vai ievades tekn ir ievietots pilnformta
paprs.

3. Vadbas panel nospiediet Setup (Uzstdjumi).

4. Izvlieties Tools (Rki) un pc tam izvlieties Run Fax

Test (Palaist faksa prbaudi).

Ierce parda prbaudes statusu vadbas panea
displej un izdruk atskaiti.

5. Iepazstieties ar atskaiti.

• Ja ar pc veiksmgas prbaudes faksa darbbas

problmas aizvien nav novrstas, prbaudiet
atskait nordtos faksa iestatjumus, lai
prliecintos, vai tie ir pareizi. Izlaisti vai
nepareizi faksa iestatjumi var izraist faksa
darbbas problmas.

• Ja prbaude ir neveiksmga, iepazstieties ar

atskaiti, lai iegtu plašku informciju par
problmas novršanu.