HP Officejet Pro L7680 - Kopēja tālruņa līnija

background image

Kopja tlrua lnija

Ja fakss izmantos tlruu lniju kop ar citm iercm,
piemram, tlruni, automtisko atbildtju, datoru/
datora modemu vai zvantja ID noteicju, vai ar lnijai
ir pieslgts balss pasta pakalpojums, izpildiet šos
nordjumus, lai noteiktu, k fakss juzstda.

1. Izpildiet sada “Atvlt tlruu lnija” 11. lpp.

aprakstts darbbas.

2. Pievienojiet papildu ierces portam 2-EXT ierces

aizmugur.

3. Lai noteiktu prjos faksa konfiguršanas

nosacjumus, izmantojiet tabulas tlk.

Faksa uzstdšanas tabulu lietošana

Izmantojiet faksa uzstdšanas tabulas, lai atvieglotu ierces uzstdšanu darbam ar faksa funkcijm. Lai izmantotu
tabulas, veiciet šdas darbbas:

Nosakiet, k citdi izmantosit tlrua lniju, ko lietos faksa aparts:

Kad esat izlmis, k izmantosit tlrua lniju, izpildiet šdas darbbas:

Pirmaj rind nordiet, kdas citas ierces kop ar

ierci all-in-one izmantos tlrua lniju (tlrunis, dators,
automtiskais atbildtjs).

Nkamajs rinds nordiet, vai tlrua lnijai ir

paši pakalpojumi (balss pasts vai atš irgs zvana
signls), un, ja tlrua lnija tiks izmantota kop ar
datoru, nordiet modema veidu (iezvanes modems vai
DSL modems).

Nkamaj rind sniegts piemrs, k fakss

juzstda, ja iercei all-in-one ir jpievieno daždas
citas ierces.

Pdj tabulas rind nordti numuri, kas atbilst

tabulai Konfiguršanas vadlnijas 15. lpp. Izmantojiet
tabulu Konfiguršanas vadlnijas, lai autu pankt
optimlu ierces all-in-one darbu atbilstoši ierces
all-in-one uzstdjumiem.

Piezme. Sekojiet numuriem, kas nordti katras faksa
uzstdjumu tabulas pdj rind. Izpildot darbbas
nepareiz secb, var izraist faksa uzstdjumu
problmas.

2-EXT

• Balss un fakss (sk. 3-1 tabul)

• Balss, fakss un internets (iezvanes) (sk. 3-3 tabul)

• Fakss un internets (sk. 3-2 tabul)

• Balss, fakss un internets (DSL) (sk. 3-4 tabul)

background image

Kopja tlrua lnija

13

La

tv

iski

Tabul 3-1 Balss un fakss

Tabul 3-2 Fakss un internets

Kdas citas ierces
pievienosiet iercei?

Tlrunis

• Tlrunis
• Automtiskais atbildtjs

Vai lnijai ir…

Daždu zvana signlu
pakalpojums

Daždu zvana signlu
pakalpojums

Faksa uzstdjumiem jbt
šdiem…

Pc tam veiciet
konfiguršanu nr.

3

1, 9, 2

1, 7

1, 9, 7

Kdas citas ierces
pievienosiet iercei?

• Computer (Dators)
• Modems

Š ir…

Iezvanes lnija

DSL

Faksa uzstdjumiem jbt
šdiem…

Pc tam veiciet
konfiguršanu nr.

4, 5, 1, 2, 6

8, 1, 2, 6

Sadaltjs

DSL filtrs

background image

Faksa uzstdšana (pc izvles)

14

Tabul 3-3 Balss, fakss un internets (iezvanes)

Tabul 3-4 Balss, fakss un internets (DSL)

Kdas citas ierces
pievienosiet iercei?

• Tlrunis
• Computer (Dators)
• Modems

• Tlrunis
• Computer (Dators)
• Modems
• Automtiskais atbildtjs

Š ir…

Iezvanes lnija

Iezvanes lnija

Vai lnijai ir…

Daždu zvana signlu
pakalpojums

Daždu zvana signlu
pakalpojums

Faksa uzstdjumiem
jbt šdiem…

Pc tam veiciet
konfiguršanu nr.

4, 10, 5, 3

4, 10, 5, 3, 9

4, 10, 5, 1, 7

4, 10, 5, 1, 9, 7

Sadaltjs

Sadaltjs

Kdas citas ierces
pievienosiet iercei?

• Tlrunis
• Computer (Dators)
• Modems

• Tlrunis
• Computer (Dators)
• Modems
• Automtiskais atbildtjs

Š ir…

DSL

DSL

Vai lnijai ir…

Daždu zvana signlu
pakalpojums

Daždu zvana signlu
pakalpojums

Faksa uzstdjumiem
jbt šdiem…

Pc tam veiciet
konfiguršanu nr.

8, 3

8, 3, 9

8, 1, 7

8, 1, 9, 7

2

3

Sadaltjs

DSL filtrs

2

3

Sadaltjs

DSL filtrs

background image

Kopja tlrua lnija

15

La

tv

iski

Konfiguršanas vadlnijas

Konfigurcijas nr.

Konfiguršanas nordjumi

1

Uzstdiet ierci, lai t automtiski atbildtu uz ienkošajiem zvaniem. Spiediet pogu Auto Answer
(Automtiskais atbildtjs), ldz indikators iedegas.

2

(Pc izvles) Izmainiet iestatjuma Rings to Answer (Zvana signlu skaits ldz atbildei) vrtbu uz vienu
vai diviem zvana signliem.
Informciju par š iestatjuma maiu skatiet elektroniskaj lietotja rokasgrmat, kas atrodama
startšanas kompaktdisk.

3

Izlemiet, k iercei jatbild uz zvaniem: automtiski vai manuli.
• Ja iestatt, ka iercei jatbild uz zvaniem automtiski, t atbild uz visiem ienkošajiem zvaniem un

saem faksus. Šaj gadjum ierce nevar atš irt faksa un balss zvanus; ja saemtais zvans ir balss
zvans, uz to jatbild pirms ierces.
Lai atbildtu uz faksa zvaniem automtiski, spiediet pogu Auto Answer (Automtiskais atbildtjs),
ldz indikators iedegas.

• Ja iestatt, ka iercei jatbild uz faksiem manuli, jums persongi jatbild uz ienkošajiem faksa

zvaniem; pretj gadjum ierce nevar pieemt faksus.
Lai atbildtu uz faksa zvaniem manuli, spiediet pogu Auto Answer (Automtiskais atbildtjs),
ldz indikators izdziest.

4

(Iezvanes modems)

T k datora modems un ierce izmanto vienu tlrua lniju, datora modemu un ierci nevar lietot
vienlaicgi. Piemram, ierci nevar izmantot faksu stšanai, ja datora modems tiek lietots e-pasta
ziojuma stšanai vai interneta prlkošanai.

5

(Iezvanes modems)

Ja datora modema programmatrai ir iestatts, ka faksi automtiski jsaem dator, izsldziet šo
iestatjumu.
Brdinjums. Ja datora modema programmatr netiek izslgts automtisks faksu saemšanas
iestatjums, ierce nevar saemt faksus.

6

Atskanot tlrua zvanam, ierce automtiski atbild pc zvana signlu skaita, kas nordts iestatjum
Rings to Answer (Zvana signlu skaits ldz atbildei). Pc tam t sks emitt faksa saemšanas tous
nostošajai faksa iekrtai un saems faksa ziojumu.

7

(Automtiskais

atbildtjs)

Iestatiet automtisko atbildtju, lai tas atbild pc četriem vai mazk zvana signliem.
Mainiet ierces iestatjumu Rings to Answer (Zvana signlu skaits ldz atbildei) uz sešiem zvana
signliem.
Kad tlrunis zvana, automtiskais atbildtjs atbild pc iestatt zvana signlu skaita un pc tam
atskao jsu iepriekš ierakstto sveicienu. Ierce šaj laik prrauga izsaukumu, mekljot faksa toa
signlus. Ja tiek uztverti ienkošie faksa signli, ierce sk emitt faksa saemšanas tous un pieemt
faksu; ja faksa signli netiek uztverti, ierce prtrauc prraudzt lniju un automtiskais atbildtjs var
ierakstt balss ziojumu.

8

Tikai DSL lnijm: jums nksies iegdties papildu DSL filtrus vism iercm (tlrunim, datoram),
kas ar izmanto DSL tlrua lniju.

9

(Daždu zvanu signlu

pakalpojums)

Mainiet iestatjumu Answer Ring Pattern (Atbildes zvana signla veids) uz zvana signla veidu,
kuru faksa numuram pieš ris tlrua operators, piemram, dubulto vai trskršo zvana signlu.
Informciju par š iestatjuma maiu skatiet elektroniskaj lietotja rokasgrmat, kas atrodama
startšanas kompaktdisk.
Piezme. Ierce rpnc ir iestatta atbildt uz visiem zvana signliem. Ja nenordt pareizu zvana
signlu veidu, kuru faksa numuram pieš iris tlruu operators, iespjams, ierce atbilds gan uz balss
zvaniem, gan faksa zvaniem vai neatbilds vispr.

background image

Faksa uzstdšana (pc izvles)

16

10

Ir divi veidi, k iestatt ierci darbam ar datoru, pamatojoties uz tlrua portu skaitu dator.
Bs nepieciešami ar papildu tlrua kabei (vismaz trs, ja datoram ir tikai viens tlrua ports,
un vismaz divi, ja datoram ir divi tlrua porti).
Pirms skat, prbaudiet, vai datoram ir viens vai divi tlrua porti:
Datoram ir viens tlrua ports
Ja datoram ir tikai viens tlrua ports, jiegdjas parallais sadaltjs (ko reizm sauc ar par
uzmavu). Parallajam sadaltjam ir viens RJ-11 ports priekš un divi RJ-11 porti aizmugur.
Neizmantojiet divlniju tlrua sadaltju, serilo tlrua sadaltju vai parallo sadaltju, kuram ir divi
RJ-11 porti priekšpus un kontaktspraudnis aizmugur. Parallo sadaltju var iegdties elektropreču
veikal, kur piedv tlruu piederumus.
1. Pievienojiet vienu ierces komplektcij iekaut tlrua kabea galu sienas kontaktligzdai, bet otru

galu — ierces portam 1–LINE.

2. Otru tlrua kabeli pievienojiet šdi: vienu galu pievienojiet ierces portam 2–EXT, bet otru

galu — parallajam sadaltjam (taj pus, kur ir viens tlrua ports).

3. Trešo tlrua kabeli pievienojiet šdi: vienu galu pievienojiet parall sadaltja aizmugur

(taj pus, kur ir divi porti), bet otru galu — datoram.

4. Ceturto tlrua kabeli pievienojiet šdi: vienu galu pievienojiet pdjam atvrtajam parall

sadaltja portam, bet otru — tlrunim vai automtiskajam atbildtjam. Ja pievienojat gan tlruni,
gan automtisko atbildtju, ceturto tlrua kabeli pievienojiet automtiskajam atbildtjam un pc
tam izmantojiet piekto tlrua kabeli, lai savienotu automtisko atbildtju un tlruni.
Piezme. Ja automtisko atbildtju nepievieno šd veid, faksa signli no stošs ierces var tikt
ierakstti automtiskaj atbildtj, un ierce, iespjams, faksus nesaems.

Datoram ir divi tlrua porti
Ja datoram ir divi tlrua porti, veiciet šdas darbbas, lai ierci savienotu ar datoru:
1. Pievienojiet vienu ierces komplektcij iekaut tlrua kabea galu sienas kontaktligzdai,

bet otru galu — ierces portam 1–LINE.

2. Otro tlrua kabeli pievienojiet šdi: vienu galu pievienojiet ierces portam 2-EXT, bet otru — datora

portam IN.

3. Trešo tlrua kabeli pievienojiet šdi: vienu galu pievienojiet datora portam OUT,

bet otru — tlrunim vai automtiskajam atbildtjam. Ja pievienojat gan tlruni, gan automtisko
atbildtju, trešo tlrua kabeli pievienojiet automtiskajam atbildtjam un pc tam savienojiet
automtisko atbildtju un tlruni.
Piezme. Ja automtisko atbildtju nepievieno šd veid, faksa signli no stošs ierces var tikt
ierakstti automtiskaj atbildtj, un ierce, iespjams, faksus nesaems.

background image

Faksa iestatjumu prvaldba un konfiguršana

17

La

tv

iski