HP Officejet Pro L7680 - Hewlett-Packard paziņojums par ierobežotu garantiju

background image

Hewlett-Packard paziojums par ierobežotu garantiju

A. Ierobežotās garantijas apjoms

1. HewlettPackard (HP) lietotājam-klientam garantē, ka iepriekš minētajā periodā, sākot ar datumu, kad klients

iegādājies šo produktu, iepriekš norādītie HP produkti būs bez materiālu un apstrādes defektiem.

2. Programmatūrai HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz nespēju izpildīt programmēšanas instrukcijas. HP negarantē,

ka jebkādu produktu darbība būs nepārtraukta un bez kļūdām.

3. HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz tiem defektiem, kas radušies produkta normālas lietošanas rezultātā,

un neietver nevienu citu problēmu, ieskaitot tās, kuru cēlonis ir:

a. nepareiza apkope vai modificēšana;

b. programmatūra, materiāli, detaļas un izejmateriāli, ko nepiegādā vai neatbalsta HP; vai

c. darbība, kas neatbilst produkta specifikācijā norādītajiem parametriem;

d. nesankcionēta modificēšana vai nepareiza lietošana.

4. Kasetņu, kas nav HP kasetnes, vai atkārtoti uzpildītu kasetņu izmantošana HP printeru produktos neietekmē ne

klientam paredzēto garantiju, ne arī ar klientu noslēgto HP atbalsta līgumu. Tomēr, ja printera kļūme vai bojājums ir
izskaidrojams ar tādas tintes kasetnes izmantošanu, kuras ražotāja nav HP, kas ir atkārtoti uzpildīta vai kurai beidzies
derīguma termiņš, HP ir tiesīga pieprasīt savu standarta maksu par patērēto laiku un materiāliem, apkalpojot printeri
ar šādu kļūmi vai bojājumu.1

5. Ja atbilstošā garantijas perioda laikā HP saņem paziņojumu par jebkura produkta defektu, uz kuru attiecas HP

garantija, HP pēc savas izvēles vai nu salabos, vai aizstās šo produktu.

6. Ja HP nespēj salabot vai aizstāt bojāto produktu, uz kuru attiecas HP garantija, HP saprātīgā laika periodā pēc tam,

kad tiks saņemts paziņojums par defektu, atmaksās produkta iegādes cenu.

7. HP nav jālabo, jāaizstāj vai jāveic atmaksa, kamēr klients bojāto produktu nav nogādājis atpakaļ HP.

8. Jebkurš aizstājējprodukts var būt jauns vai gandrīz jauns, ja tā funkcionalitāte ir vismaz tāda pati kā aizstājamajam

produktam.

9. HP produktos var būt pārstrādātas detaļas, komponenti un materiāli, kuru veiktspēja ir tāda pati kā jauniem

materiāliem.

10. HP paziņojums par ierobežoto garantiju ir spēkā visās valstīs, kur HP izplata šai garantijai pakļautos produktus.

Līgumus par papildu garantijas pakalpojumiem, piemēram, servisu, izbraucot pie klienta, piedāvā visi autorizētie HP
servisa centri tajās valstīs, kur šo produktu izplata HP vai autorizēts importētājs.

B. Garantijas ierobežojumi

CIKTĀL TO ATĻAUJ VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA, NE HP, NE TĀS TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI NEGARANTĒ
UN NEPIEĻAUJ NEKĀDA VEIDA NE TIEŠI, NE NETIEŠI NORĀDĪTAS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMUS PAR
PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM, KĀ ARĪ
ŠĀDUS APSTĀKĻUS.

C. Atbildības ierobežojumi

1. Šajā paziņojumā par garantiju norādītās kompensācijas ir klienta vienīgās un ekskluzīvās kompensācijas, ja tas nav

pretrunā ar vietējo likumdošanu.

2. JA TAS NAV PRETRUNĀ AR VIETĒJO LIKUMDOŠANU, IZŅEMOT ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ PAR GARANTIJU ĪPAŠI

NORĀDĪTĀS SAISTĪBAS, HP VAI TĀS TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR
TIEŠIEM, NETIEŠIEM, SPECIĀLIEM, NETĪŠIEM UN IZRIETOŠIEM KAITĒJUMIEM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TO
NOSAKA LĪGUMS, LIKUMĀ NOTEIKTIE ATLĪDZINĀMIE ZAUDĒJUMI VAI JEBKURŠ CITS JURIDISKS
PIEŅĒMUMS, KĀ ARĪ PIEŅĒMUMI PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU.

D. Vietējā likumdošana

1. Šis paziņojums par garantiju klientam piešķir īpašas juridiskās tiesības. Klientam, iespējams, ir arī citas tiesības, kas

dažādos ASV štatos, Kanādas provincēs un pasaules valstīs atšķiras.

2. Šis paziņojums par garantiju ir jāuzskata par atbilstošu vietējās likumdošanas prasībām, ciktāl šis paziņojums par

garantiju nav pretrunā ar vietējo likumdošanu. Saskaņā ar vietējo likumdošanu noteiktas atrunas un ierobežojumi, kas
minēti šajā paziņojumā par garantiju, var neattiekties uz klientu. Piemēram, dažos ASV štatos, kā arī citās teritorijās
ārpus ASV (ieskaitot Kanādas provinces) var:

a. nepieļaut šī paziņojuma par garantiju atrunu un ierobežojumu klienta likumā noteikto tiesību ierobežošanu

(piemēram, Lielbritānijā);

b. citādi ierobežot ražotāja kompetenci realizēt šādas atrunas un ierobežojumus; vai

c. piešķirt klientam papildu garantijas tiesības, norādīt to netiešo garantiju ilgumu, no kurām ražotājs nevar atteikties,

vai neatļaut netiešo garantiju ilguma ierobežojumus.

3. ŠĪ PAZIŅOJUMA PAR GARANTIJU NOTEIKUMI, JA LIKUMDOŠANĀ NAV NOTEIKTS CITĀDI, NEIZSLĒDZ,

NEIEROBEŽO UN NEPĀRVEIDO, KĀ ARĪ PAPILDINA OBLIGĀTĀS LIKUMĀ NOTEIKTĀS TIESĪBAS, KAS
PIEMĒROJAMAS HP PRODUKTU PĀRDOŠANAI ŠIEM KLIENTIEM.

Informācija par HP ierobežoto servisa nodrošinājumu

Godātais klient!

Pielikumā ir norādīti to HP uzņēmumu nosaukumi un adreses, kas sniedz HP ierobežoto servisa nodrošinājumu (ražotāja
servisa nodrošinājumu) jūsu valstī.

Papildus ražotāja servisa nodrošinājumam likumdošanas aktos jums var būt paredzētas citas uz pirkuma līgumu
balstītas pret pārdevēju izmantojamas tiesības, kas netiek ierobežotas ar šo ražotāja servisa nodrošinājumu.

Latvia: Hewlett-Packard SIA, Palasta iela 7, Riga, LV-1050

HP produkts

Ierobežotās garantijas ilgums

Programmatūras datu nesējs

90 dienas

Printeris 1

gads

Drukas vai tintes kasetnes

Kamēr HP tinte tiek izlietota vai pienācis uz kasetnes
uzdrukātais servisa nodrošinājuma beigu datums - atkarībā no
tā, kas notiek pirmais. Šis servisa nodrošinājums neattiecas uz
HP tintes produktiem, kuri tiek atkārtoti uzpildīti, pārstrādāti,
atjaunoti, nepareizi lietoti vai kuru darbībā kāds ir iejaucies.

Piederumi

1 gads, ja nav norādīts citādi

background image

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in Germany
Imprimé en Allemagne
Stampato in Germania

Printed on
recycled paper

Imprimé sur
le Papier Recyclé

www.hp.com/support

*C8187-90008*

*C8187-90008*

C8187-90008

EN

LV

ET

LT