HP Officejet Pro L7680 - Vadības panelis

background image

Vadbas panelis

Piezme. Vadbas panea izkrtojums un
funkcionalitte ir atkarga no t, kdu ierces modeli
esat iegdjies. Iespjams, iercei nebs visu šaj
sada aprakstto pogu un indikatoru.

1. Speed Dial (trais zvans)

tr zvana pogas: piekstiet pirmajiem pieciem tr
zvana numuriem. Ieraksts var atbilst faksa numuram,
faksa numuru grupai vai tkla mapei.

tr zvana ierakstu saraksts: identificjiet tr zvana
ierakstus, kas atbilst piecm trs numuru sastdšanas
pogm. Varat fikst ierakstus uz iekaut lniju papra
vai izdrukt ievietojamus sarakstus.

2. SCAN (Skent)

Scan Menu (Skenšanas izvlne): izvlieties skenšanas
adrestu.

Digital Filing (Ciparu faili): atveriet tro zvanu adrešu
grmatu, kas paredzti tiešo ciparu failiem, lai izvltos
skenšanas adrestu.

START SCAN (Skt skenšanu): sciet skenšanas darbu
un nostiet adrestam, kas izvlts ar pogu Scan Menu
(Skenšanas izvlne).

3. FAX (Fakss)

Menu (Izvlne): atveriet faksa funkciju izvlni.

Junk Fax Blocker (Liekfaksu blotjs): atveriet izvlni
Junk Fax Blocker (Liekfaksu blo tjs), kur blo to
faksa numuru sarakstam var pievienot jaunus numurus
vai dzst jau esošus, k ar apskatt atskaites. Š funkcija
ir pieejama tikai tad, ja izmantojat tlruu operatora
piedvto zvantja ID noteikšanas pakalpojumu.

Resolution (Izširtspja): pielgojiet no ierces nostmo
faksu trumu un kvalitti.

Redial/Pause (Atkrtot izsaukumu/pauze):
atkrtojiet izsaukumus uz faksa numuriem, kuri izsaukti
pdj laik.

Auto Answer (Automtiskais atbildtjs): iestatiet,
ka faksa funkcijai jatbild uz tlrua zvaniem
automtiski pc nordta zvana signlu skaita.

START FAX Black (Skt melnbaltu kopšanu) vai START
FAX Color (Skt krsu kopšanu): palaidiet melnbaltu
vai krsu faksu.

4. Tastatra

Ievadiet faksa numurus, vrtbas vai tekstu.

Divrindu teksta displejs

(pieejams dažiem modeiem)

Krsainais displejs

(pieejams dažiem modeiem)

background image

Vadbas panelis

9

La

tv

iski

5. Displejs

Piezme. Dažiem ierces modeiem ir divrindu displejs,
citiem — krsu displejs.

Rda statusa un kdu ziojumus, režma un
uzstdjumu izvlnes un to iespjas, paldzbas
informciju un tintes daudzumu kasetns.

Bulttaustii: prvietojieties pa izvlu iespjm vai
fotoattliem krsainaj displej (ja pieejams).

OK: izvlieties izvlni, iestatjumu vai (ja iercei ir
krsainais displejs) drukšanai paredztu fotoattlu.

Back (Atpaka ): atgriezieties iepriekšj izvln.

6. Citas pogas

Setup (Uzstdjumi): piekstiet izvlu sistmai, lai
druktu atskaites, maintu iestatjumus un veiktu apkopi.

2-sided (Abpusja druka): izvlieties, lai veiktu
drukšanu uz abm pusm (ja ir uzstdts abpusjs
drukas piederums).

Help (Paldzba): parda papildinformciju par

displej pardtajiem ziojumiem vai izvlnm.
Aparatras problmu gadjum rda ziojumu,
kas apraksta problmu. Jai iercenav pogas Help
(Paldzba), izmantojiet pogu Setup (Uzstdjumi),
lai piektu paldzbai.

Cancel (Atcelt): prtrauciet uzdevuma izpildi,

aizveriet izvlni vai iestatjumus.

7. COPY (Kopt)

Menu (Izvlne): atveriet izvlni, lai izmantotu kopšanas
funkciju.

Reduce/Enlarge (Samazint/palielint): mainiet kopijas
formtu.

Number of Copies (Eksemplru skaits): izvlieties
eksemplru skaitu, izmantojot bulttaustius vai ievadot
skaitli tieši ar tastatru.

Collate (Saširot): izmantojiet, lai sakrtotu kopšanas
rezulttu tieši td pat secb, kd materili tika
skenti no skenera stikla vai automtisks dokumentu
padeves.

Quality (Kvalitte): kontroljiet kopšanas trumu un
kvalitti. Indikators Quality (Kvalitte) iedegas blakus
izvltajam kopšanas kvalittes iestatjumam.

START COPY Black (Skt melnbaltu kopšanu) vai START
COPY Color (Skt krsu kopšanu): sciet melnbaltu vai
krsu kopšanu.

8. PHOTO (Foto)

Menu (Izvlne): atveriet izvlni, lai izmantotu fotoattlu
funkciju.

Proof Sheet (Attlu rdtja lapa): drukjiet attlu
rdtja lapu, ja atmias kartes slot ir ievietota atmias
karte.

Rotate (Pagriezt): ja iercei ir krsains displejs, auj
pagriezt pašreiz pardto attlu par 90˚. Nospiežot
pogu vlreiz, fotoattls tiek vlreiz pagriezts par 90˚.

Zoom -/+ (Tlint/tuvint):Ja iercei ir krsains displejs,
palieliniet vai samaziniet attlu.

PRINT PHOTOS (Drukt fotoattlus): palaidiet fotoattlu
drukas darbu.

9. Poga Power un indikatori

Poga Power (Strvas padeve): iesldziet vai

izsldziet ierci. Laik, kad ierce ir izslgta, tai vienalga
tiek pievadts nedaudz strvas. Lai pilnb prtrauktu
elektroener ijas pievadi iercei, izsldziet to un pc tam
atvienojiet strvas kabeli.

Ja deg, tas norda, ka ierce ir ieslgta. Indikators
mirgo darba veikšanas laik.

Statusa indikators Network (Tkls): norda ierces

statusu tkl.

Statusa indikators Wireless (802.11)

(Bezvadu (802.11)): norda ierces statusu bezvadu
tkl.

Brdinjuma indikators: mirgojošs brdinjuma

indikators norda, ka radusies kda, kurai jpievrš
uzmanba.