HP Officejet Pro L7680 - Ierīces uzstādīšana bezvadu sakariem, izmantojot programmatūru

background image

Ierces uzstdšana bezvadu sakariem, izmantojot programmatru

23

La

tv

iski

Ierces uzstdšana
bezvadu sakariem,
izmantojot programmatru

Sistm Windows

1. Noemiet aizsargvku no ierces tkla porta.

2. Uz laiku pievienojiet ierci pieejamam tkla

centrmezgla, komutatoram vai maršruttja portam,
izmantojot tkla kabeli (noprkams atseviš i).

3. Aizveriet visas lietojumprogrammas, kas palaistas

jsu datorsistm.

4. Ievietojiet startšanas kompaktdisku CD-ROM

diskdzin. Instalcijas programma vismaz reizi
jpalaiž no startšanas kompaktdiska un jizveido
bezvadu savienojums.

Ja kompaktdiska izvlne netiek palaista automtiski,
startšanas kompaktdisk veiciet dubultklikš i uz
uzstdšanas ikonas.

5. Kompaktdiska izvln noklikš iniet uz Install

(Instalt) un izpildiet ekrn redzamos nordjumus.

6. Ekrn Connection Type (Savienojuma veids)

izvlieties Wireless (Bezvadu) un tad noklikš iniet uz
Next (Tlk).

7. Izpildiet ekrn redzamos nordjumus, lai pabeigtu

instalšanu, un pc uzaicinjuma atvienojiet kabeli.

Ja rodas problmas, skatiet nodau “Bezvadu
savienojuma traucjumu novršana (tikai atseviš os
modeos)” 25. lpp.

Sistm Mac OS

1. Atveriet programmu AirPort Setup Assistant un pc

tam izpildiet ekrn redzamos nordjumus, lai
pievienotos esošam bezvadu tklam (hpsetup).

2. Startšanas kompaktdisk veiciet dubultklikš i uz

uzstdšanas ikonas un pc tam izpildiet ekrn
redzamos nordjumus.

3. Pc uzaicinjuma noklikš iniet uz utiltas Printer

Setup Utility, lai pievienotu ierci.

Ja rodas problmas, skatiet “Bezvadu savienojuma
traucjumu novršana (tikai atseviš os modeos)”
25. lpp..