HP Officejet Pro L7680 - Ierīces uzstādīšana bezvadu sakariem, izmantojot vadības paneli

background image

Ierces uzstdšana
bezvadu sakariem,
izmantojot vadbas paneli

Piezme. Lai izmantotu šo metodi, jbt uzstdtam un
palaistam bezvadu tklam.

1. Vadbas panel nospiediet pogu Setup

(Uzstdšana).

2. Spiediet bulttaustiu, lai prietu uz elementu

Network (Tkls), un pc tam nospiediet OK.

3. Spiediet bulttaustiu, lai prietu uz elementu

Wireless Setup Wizard (Bezvadu uzstdšanas
vednis), un pc tam nospiediet OK.

4. Lai pabeigtu uzstdšanu, izpildiet displej

redzamos nordjumus.

Ja rodas problmas, skatiet nodau “Bezvadu
savienojuma traucjumu novršana (tikai atseviš os
modeos)” 25. lpp.