HP Officejet Pro L7680 - Ierīces uzstādīšana

background image

Temperatra

15–35 ˚C (59–95 ˚F)

Relatvais mitrums

10% ldz 80%

1.

Noemiet lenti un iepakojuma materilus.

Piezme. Obligti noemiet kartona
iepakojuma materilus no drukas galviu
apgabala.

2.

Uzstdiet vadbas panea priekšjo plksni.

3.

Uzstdiet dokumentu padeves tekni.

4.

Uzstdiet tintes kasetnes.

Piezme. Lai ierce darbotos, pareizi juzstda
visas četras tintes kasetnes. Kasetu tinte
drukšanas proces tiek izmantota daudziem
daždiem mr iem, tostarp inicializšanai, kas
auj sagatavot ierci un kasetnes drukšanai,
un drukas galviu apkopšanai, kas auj uzturt
tintes sprauslas tras un tdjdi nodrošint
vienmrgu tintes padevi. Turklt kasetn pc
izlietošanas paliek tintes atlikums. Plašku
informciju skatiet www.hp.com/go/inkusage.

5.

Uzstdiet drukas galvias.

BRDINJUMS. Pirms drukas galviu sviras
aizvršanas stingri piespiediet drukas galvias
uz leju, lai nodrošintu pietiekamu kontaktu.

6.

Pievienojiet strvas kabeli un adapteri un
iesldziet ierci.

Piezme. Displej iestatiet valodu un
valsti/re ionu (ja nepieciešams), k ar datumu
un laiku.

background image

Ierces uzstdšana

3

La

tv

iski

7.

Pc uzaicinjuma ielieciet papru un tad
nospiediet pogu OK.
a. Paceliet izvades tekni.
b. Ievietojiet ldz 250 papra loksnm pirmaj

tekn ar apdrukjamo pusi uz leju,
novietojot ts pie teknes labs malas. Papra
kaudztei jbt izldzintai gar teknes labo
un iekšjo malu, un t nedrkst sniegties pri
mar tajai lnijai tekn.

Piezme. Otraj tekn var ievietot tikai parastu
papru.

c. Bdiet teknes vadotnes, pielgojot ts

apdrukjamo materilu formtam.

d. Nolaidiet izvades tekni un izvelciet

pagarinjumu.

Lai panktu vislabko iespjamo drukas
kvalitti, ierce inicializ un ldzina drukas
galvias. Tas aizem aptuveni 12 mintes.

8.

Instaljiet programmatru un pievienojiet ierce.
Ierci var pievienot, izmantojot vienu no š veida
savienojumiem:
• USB
• Ethernet tklu (tikai atseviš os modeos).
• Bezvadu (802.11) tklu (tikai atseviš os

modeos).

• Faksu (tikai atseviš os modeos).
Plašku informciju par ierces programmatru
un savienojambu skatiet elektroniskaj lietotja
rokasgrmat, kas atrodama startšanas
kompaktdisk.

a. Ievietojiet startšanas kompaktdisku,

noklikš iniet uz Install (Instalt)
(sistm Windows) vai Install Software
(Instalt programmatru) (sistm Mac OS)
un pc tam izpildiet ekrn redzamos
nordjumus, lai pabeigtu instalt
programmatru.

Piezme. Ja kompaktdiska izvlne netiek
palaista automtiski, startšanas kompaktdisk
veiciet dubultklikš i uz uzstdšanas ikonas.

b. Pc uzaicinjuma pievienojiet datoram USB

kabeli.

USB

a. Noemiet aizsargvku no ierces tkla porta.
b. Pievienojiet tkla kabeli savienotjam un

brvam tkla centrmezgla, komutatora vai
maršruttja portam. Ja savienotja
indikators Link (Savienojums) neiesldzas,
izm iniet citu portu.

BRDINJUMS. Nepievienojiet tkla kabeli
tdam centrmezgla, komutatora vai
maršruttja portam, kas apzmts k WAN,
Uplink vai Internet.

c. Ievietojiet startšanas kompaktdisku,

noklikš iniet uz Install (Instalt)
(sistm Windows) vai Install Software
(Instalt programmatru) (sistm Mac OS)
un pc tam izpildiet ekrn redzamos
nordjumus, lai pabeigtu instalt
programmatru.
Ja instalcijas programma parda vairk
par vienu ierces instanci, izdrukjiet tkla
konfigurcijas lapu, lai izvltos pareizo
ierci.

Piezme. Ja kompaktdiska izvlne netiek
palaista automtiski, startšanas kompaktdisk
veiciet dubultklikš i uz uzstdšanas ikonas.

d. Izdrukjiet tkla konfigurcijas lapu. Šaj

lap ir iekauta uzstdšanai nepieciešama
informcija. Vadbas panel nospiediet pogu
Setup (Uzstdjumi) un pc tam veiciet vienu
no šm darbbm:

• Ja iercei ir divrindu displejs, izvlieties

Network Setup (Tkla iestatšana), izvlieties
Print Network Settings (Drukt tkla
iestatjumus) un pc tam nospiediet OK.

• Ja iercei ir krsainais diplejs, izvlieties

Network (Tkls), View Network Settings
(Skatt tkla iestatjumus), Print Network
Configuration Page (Drukt tkla
konfigurcijas lapu) un pc tam nospiediet
OK.

Informciju par bezvadu sakariem un
uzstdšanas nordjumus skatiet noda
“Ierces uzstdšana bezvadu sakariem (pc
izvles)” 21. lpp.

Ethernet tkls

Bezvadu tkls 802.11

background image

Ierces uzstdšana

4