HP Officejet Pro L7680 - Bezvadu savienojuma traucējumu novēršana (tikai atsevišķos modeļos)

background image

Bezvadu savienojuma
traucjumu novršana
(tikai atseviš os modeos)

Ja pc bezvadu savienojuma uzstdšanas un
programmatras instalšanas ierce nevar izveidot
sakarus ar tklu, veiciet vienu vai vairkus šdus
uzdevumus.

Prbaudiet bezvadu sakaru
iestatjumus

• Prliecinieties, vai datora bezvadu karte ir iestatta

darbam ar pareizo bezvadu profilu. Bezvadu profils
ir tkla iestatjumu kopa, kas ir unikla konkrtaj
tkl. Vienai bezvadu kartei var bt vairki bezvadu
profili (piemram, viens mjas tklam un otrs biroja
tklam). Atveriet dator uzstdts tkla kartes
konfigurcijas utiltu un prliecinieties, vai izvltais
profils ir paredzts ierces darbam tkl.

background image

Problmu novršana

26

• Ierces tkla iestatjumiem jsakrt ar paša tkla

iestatjumiem. Lai atrastu tkla iestatjumus, veiciet
vienu no šm darbbm:

• Infrastrukt ras sakari: atveriet bezvadu piekuves

punkta (WAP) konfigurcijas utiltu.

• Specilie sakari: atveriet dator uzstdts tkla

kartes konfigurcijas utiltu.

• Saldziniet tkla iestatjumus ar iestatjumiem,

kas nordti ierces tkla konfigurcijas lap
(sk. “Lai druktu tkla konfigurcijas lapu” 30. lpp.),
un fiksjiet atš irbas. Dažas no iespjamm
problmm ir šdas:

• Bezvadu piekuves punkts filtr aparatras

adreses (MAC adreses). Skatiet nodau
“Pievienojiet aparatras adreses bezvadu
piekuves punktam (WAP)” 26. lpp..

• Iespjams, iercei ir nepareizi nordts viens no

šiem iestatjumiem: sakaru režms, tkla
nosaukums (SSID), kanls (tikai pašajiem
tkliem), autentifikcijas veids, šifršana.
Skatiet nodau “Bezvadu tkla 802.11 iestatjumu
apskats” 21. lpp..

• Izdrukjiet dokumentu. Ja dokumentu joprojm

nevar izdrukt, atiestatiet ierces tkla iestatjumus
(sk. “Atiestatiet tkla konfigurcijas iestatjumus”
26. lpp.) un pc tam no jauna instaljiet ierces
programmatru.

Ja bezvadu tkla iestatjumi ir pareizi, iespjams,
dators piesaistts citam bezvadu tklam. Prliecinieties,
vai dators ir piesaistts tam pašam bezvadu tklam,
kur atrodas ierce.

Lietotji par to var prliecinties, prbaudot bezvadu
savienojuma iestatjumus atbilstošajos datoros. Turklt
prliecinieties, vai datoriem ir piekuve bezvadu tklam.

Ja bezvadu tkla iestatjumi nav pareizi, izpildiet šdas
darbbas, lai izlabotu ierces iestatjumus:

1. Izmantojot tkla kabeli, pievienojiet ierci tklam vai

datoram.

2. Atveriet ierces iegulto Web serveri.

3. Noklikš iniet uz cilnes Networking (Tklošana) un

pc tam kreisaj rt noklikš iniet uz Wireless
(802.11) (Bezvadu (802.11)).

4. Izmantojiet ciln Wireless Setup (Bezvadu

uzstdjumi) pieejamo vedni Wireless Setup Wizard
(Bezvadu uzstdšanas vednis), lai maintu ierces
iestatjumus atbilstoši tkla iestatjumiem.

5. Aizveriet ierceiegulto Web serveri un pc tam no

ierce atvienojiet tkla kabeli.

6. Pilnb atinstaljiet ierces programmatru un pc

tam instaljiet to no jauna.

Pievienojiet aparatras adreses
bezvadu piekuves punktam (WAP)

MAC filtršana ir drošbas funkcija, kur bezvadu
piekuves punktam (WAP) ir konfigurts MAC adrešu
saraksts (ts sauc ar par ”aparatras adresm”), un šs
adreses pieder iercm, kas drkst piekt tklam,
izmantojot bezvadu piekuves punktu. Ja bezvadu
piekuves punktam nav tdas ierces adreses, kas
m ina piekt tklam, bezvadu piekuves punkts liedz
iercei piekt tklam. Ja bezvadu piekuves punkts filtr
MAC adreses, ierces MAC adresei jbt pievienotai
bezvadu piekuves punkta sarakstam, kur iekautas
akceptts MAC adreses.

1. Izdrukjiet tkla konfigurcijas lapu. Skatiet nodau

“Lai druktu tkla konfigurcijas lapu” 30. lpp..

2. Atveriet bezvadu piekuves punkta konfigurcijas

utiltu un pievienojiet ierces aparatras adresi
sarakstam, kur iekautas akceptts MAC adreses.

Atiestatiet tkla konfigurcijas
iestatjumus

Ja ierce joprojm nevar sazinties ar tklu, atjaunojiet
ierces tkla iestatjumu skotnjs vrtbas.

1. Nospiediet pogu Setup (Iestatšana). Spiediet

bulttaustiu, lai prietu uz elementu Network (Tkls),
un pc tam nospiediet OK.

2. Spiediet bulttaustiu, lai prietu uz elementu Restore

Network Defaults (Atjaunot tkla noklusjumus),
un pc tam nospiediet OK.

3. Izdrukjiet tkla konfigurcijas lapu un

prliecinieties, vai tkla iestatjumiem ir atgrieztas
skotnjs vrtbas. Skatiet nodau “Lai druktu tkla
konfigurcijas lapu” 30. lpp..

Pc noklusjuma tkla nosaukums (SSID) ir “hpsetup”
un sakaru režms ir “ad hoc” (specilais).

background image

Tiešo ciparu failu problmu novršana (pc izvles)

27

La

tv

iski