HP Officejet Pro L7680 - Faksa problēmu novēršana (izvēles)

background image

Faksa problmu novršana (izvles)

Ja tiek palaista faksa prbaude un t ir nesekmga, mekljiet iespjamos risinjumus prbaudes atskait.
Detaliztku informciju skatiet elektroniskaj lietotja rokasgrmat, kas atrodama startšanas kompaktdisk.

Iercei ir problmas, stot un
saemot faksus

Noteikti izmantojiet tlrua kabeli, kas iekauts ierces komplektcij.

Iespjams, tiek lietots cits aprkojums, kas kop ar ierci pieslgts vienai tlrua lnijai.
Prliecinieties, vai netiek lietoti papildu tlrui (tlrui, kas nav savienoti ar ierci, taču izmanto to
pašu tlrua lniju) vai cits aprkojums, vai ar tlruiem nav nocelta klausule. Piemram, nevarat
izmantot ierci faksu nostšanai, ja papildu tlrua apartam ir nocelta klausule vai tiek
izmantots datora modems ar nolku nostt e-pasta ziojumu vai piekt internetam.

Ja izmantojat tlrua kabea sadaltju, tas var radt faksa problmas. M iniet pievienot ierci
tieši tlrua sienas kontaktligzdai.

Vienam tlrua kabea galam jbt pievienotam tlrua sienas kontaktligzdai, bet otram
galam — pie porta ar atzmi “1–LINE” ierces aizmugur.

M iniet pievienot darba krtb esošu tlruni tieši tlrua sienas kontaktligzdai un prbaudiet,
vai ir dzirdams signls. Ja signls nav dzirdams, sazinieties ar tlrua operatoru, lai tas
prbauda lniju.

Ierci noteikti pievienojiet analogajai tlrua lnijai; pretj gadjum faksa ziojumu nostšana
un saemšana nebs iespjama. Lai prbaudtu, vai tlrua lnija nav ciparlnija, pievienojiet tai
parasto analogo tlrua apartu un klausieties, vai pienk centrles atbildes toa signls. Ja
parastais centrles atbildes toa signls nav dzirdams, t var bt tlrua lnija, kas uzstdta
ciparu tlrua apartiem. Pievienojiet ierci analogai tlrua lnijai un m iniet nostt vai
saemt faksa ziojumu.

Tlrua lnijas savienojums var bt trokšains. Tlrua lnijas ar sliktu skaas kvalitti (troksni) var
radt faksa operciju izpildes problmas. Prbaudiet tlrua lnijas skaas kvalitti, pievienojot
tlrua apartu sienas kontaktligzdai, un m iniet saklaust statisko vai citu troksni. Ja ir
dzirdams troksnis, izsldziet Error Correction Mode (k du korekcijas režmu) (ECM) un vlreiz
m iniet darbu ar faksu.

Ja izmantojat abonenta ciparlnijas (DSL) pakalpojumu, jbt ieslgtam DSL filtram. Bez filtra
nevar sekmgi veikt faksa opercijas.

Ja izmantojat privt atzara centrli (PBX) vai integrtu pakalpojumu ciparu tkla (ISDN)
prveidotju/termina adapteri, prbaudiet, vai ierce ir pieslgta pareizajam portam un vai
termina adapterim ir valstij/re ionam atbilstošs komutatora veids.

background image

Faksa problmu novršana (izvles)

29

La

tv

iski

Ierce var nostt faksus, bet
nevar tos saemt

Ja neizmantojat atš irga zvana signlu pakalpojumu, prliecinieties, vai ierces funkcija
Distinctive Ring (Atš irgi zvani) ir iestatta uz All Rings (Visi zvani).

Ja iestatjumam Auto Answer (Automtiskais atbildtjs) ir nordta vrtba Off (Izslgts) vai ar
balss pasta pakalpojums izmanto to pašu tlrua lniju, ko lietojat faksa zvaniem, faksus var
saemt tikai manuli.

Ja kop ar ierci tlrua lniju izmanto iezvanes modems, datora modema programmatra
nedrkst bt iestatta automtiskai faksa ziojumu saemšanai.

Ja ierce izmanto tlrua lniju kop ar automtisko atbildtju:
• Prbaudiet, vai automtiskais atbildtjs darbojas pareizi.
• Prliecinieties, vai uzstdjumi atbilst otrajam piemram; skatiet Tabul 3-1, 13. lpp.
• Prliecinieties, vai ierce ir uzstdta automtiskai faksa saemšanai.
• Prliecinieties, ka iestatjums Rings to Answer (Zvana signlu skaits ldz atbildei) ir iestatts uz

lielku zvanu skaitu nek automtiskais atbildtjs.

• Atvienojiet automtisko atbildtju un m iniet saemt faksa ziojumu.
• Ierakstiet apmram 10 sekundes garu ziojumu. Ierakstot ziojumu, runjiet lni un klusi.

Balss ziojuma beigs atstjiet vismaz piecu sekunžu klusumu.

Cits aprkojums, kas kop ar ierci izmanto vienu tlrua lniju, var bt par iemeslu nesekmgam
prbaudes rezulttam. Varat atvienot visas citas ierces un palaist prbaudi vlreiz. Ja prbaude
Dial Tone Detection Test (Izsaukšanas tou noteikšanas tests) ir sekmga, problmas rada viena
vai vairkas citas ierces. M iniet ts atkal pa vienai pievienot un ikreiz veikt prbaudi, ldz
nosakt, kura ierce izraisa problmas.

Ierce nevar nostt faksus, bet
var tos saemt

Iespjams, ierce veic numura izsaukšanu prk tri vai pirms izsaukuma nenogaida pietiekami
ilgu brdi. Ja, piemram, rjai lnijai piekst, izsaucot “9,” m iniet ievietot pauzes šdi:
9-XXX-XXXX (kur XXX-XXXX ir faksa numurs, uz kuru nostt ziojumu). Lai ievadtu pauzi,
nospiediet Redial/Pause (Atkrtot izsaukumu/pauze) vai vairkkrt nospiediet pogu Space (#)
(Atstarpe #), ldz displej tiek pardta svtra (-).

Displej vienmr tiek rdts
ziojums Phone Off Hook
(Tlrunim nocelta klausule)

Tiek izmantots nepareizs tlrua kabelis. Skatiet pirms divas problmas noda “Iercei ir
problmas, stot un saemot faksus” 28. lpp..

Iercei ir problmas, stot
faksus manuli

Šis iespjamais risinjums attiecas tikai uz valstm/re ioniem, kur ierces komplektcij ietilpst
divdzslu tlrua kabeli. Šdas valstis/re ioni ir: Argentna, ASV, Austrlija, Brazlija, Čle,
Filipnas, Grie ija, Indija, Indonzija, rija, Japna, Kanda, Kolumbija, Koreja, Krievija, na,
Latamerika, Malaizija, Meksika, Polija, Portugle, Sada Arbija, Singapra, Spnija,
Taizeme, Taivna, Venecula un Vjetnama.

Prliecinieties, vai uzstdjumi atbilst pirmajam piemram; skatiet Tabul 3-1, 13. lpp.

Ja stt faksu manuli no tlrua, kas iercei ir pievienots tieši, faksa nostšanai jizmanto
tlrua klaviatra.

Faksa toi tiek ierakstti
automtiskaj atbildtj

Skatiet ceturto problmu noda “Ierce var nostt faksus, bet nevar tos saemt” 29. lpp.

Ierces komplektcij iekautais
tlrua kabelis nav pietiekami
garš

Ja ierces komplektcij iekautais tlrua kabelis nav pietiekami garš, var izmantot uzmavu.
To var iegdties elektropreču veikal, kur piedv tlruu piederumus. Nepieciešams vl viens
tlrua kabelis — tas var bt standarta tlrua vads, kas pieejams mjs vai biroj.
1. Izmantojiet ierces komplektcij iekauto tlrua kabeli un pievienojiet vienu t galu pie

uzmavas un pc tam ierces aizmugur pievienojiet otru galu pie porta, kas atzmts ar
1-LINE.

2. Pievienojiet otro tlrua kabeli pie brv uzmavas porta un tlrua sienas kontaktligzdas.

background image

Problmu novršana

30