HP Officejet Pro L7680 - Instalācijas problēmu novēršana

background image

Instalcijas problmu
novršana

Šaj noda sniegti problmu novršanas padomi
dažm no visizplattkajm problmm, kas saisttas ar
aparatras uzstdšanu un programmatras instalšanu.

Aparatras uzstdšanas ieteikumi

Prbaudiet ierci

• Prbaudiet, vai no ierces iekšpuses un rpuses ir

noemta visa iepakojuma lente un materili.

• Prliecinieties, ka paprs ir pareizi ievietots tekn un

ka tas nav iestrdzis ierc.

• Nedrkst degt un mirgot neviens indikators, izemot

indikatoru Power (Strvas padeve), kuram ir jdeg.
Ja mirgo brdinjuma indikators, skatiet ziojumus
vadbas panel. Pirmoreiz iesldzot ierci,
ts uzsilšana aizem aptuveni 45 sekundes.

• Prbaudiet, vai aizmugurjais piekuves panelis vai

abpusjs drukas piederums ir pareizi uzstdts.

• Prliecinieties, vai ierce var izdrukt iekšjs

prbaudes diagnostikas lapu. Plašku informciju
skatiet noda “Iekšjs prbaudes diagnostikas
lapa” 30. lpp..

Prbaudiet aparatras savienojumus

• Visiem izmantotajiem vadiem un kabeiem jbt

lab darba krtb.

• Prbaudiet, vai strvas kabelis ir droši pievienots

gan iercei, gan strdjošai elektrbas
kontaktligzdai.

• Prbaudiet, vai tlrua kabelis ir savienots ar portu

1-LINE.

Prbaudiet drukas galvias un tintes kasetnes

• No drukas galvim ir jbt noemtm oranžajm

aizsarguzmavm.

• Prliecinieties, vai visas drukas galvias un drukas

kasetnes ir droši uzstdtas pareizajos slotos, kas
apzmti ar atbilstošu krsu. Stingri piespiediet katru
no tm uz leju, lai nodrošintu pietiekamu kontaktu.
Ierce nevar darboties, kamr ts visas nav
uzstdtas.

• Prbaudiet, vai ldz galam ir noslgtas druks

galvias svira un vki.

• Ja displej tiek rdts drukas galvias kdas

ziojums, notriet drukas galviu kontaktus.
Plašku informciju skatiet elektroniskaj lietotja
rokasgrmat, kas atrodama startšanas
kompaktdisk.

Programmatras instalšanas
ieteikumi

Prbaudiet datorsistmu

• Dator jdarbojas kdai no atbalsttajm

opertjsistmm. Plašku informciju skatiet
elektroniskaj lietotja rokasgrmat, kas atrodama
startšanas kompaktdisk.

• Datoram jatbilst vismaz minimlajm sistmas

prasbm. Plašku informciju skatiet elektroniskaj
lietotja rokasgrmat, kas atrodama startšanas
kompaktdisk.

Prbaudiet, vai ir viss instalcijai

nepieciešamais

• Noteikti izmantojiet startšanas kompaktdisku,

kur ietverta jsu opertjsistmai atbilstoš
instalcijas programmatra.

• Pirms programmatras instalšanas jaizver visas

citas programmas.

• Ja dators neatpazst ievadto CD-ROM diskdzia

ceu, prliecinieties, vai esat nordjis pareizo
diskdzia burtu.

• Ja dators neatpazst CD-ROM diskdzin ievietoto

startšanas kompaktdisku, prbaudiet, vai
kompaktdisks nav bojts. Ierces draiveri var
lejupieldt no www.hp.com/support.

background image

Tkla traucjumu novršana (tikai atseviš os modeos)

25

La

tv

iski

• Windows ierču prvaldniek prliecinieties, vai nav

deaktivizti USB draiveri.

• Ja izmantojat datoru, kur darbojas sistma

Windows, un dators nevar konstatt ierci, palaidiet
atinstalšanas utiltu (util\ccc\uninstall.bat
startšanas kompaktdisk), lai atinstaltu ierces
draiveri. Restartjiet datoru un no jauna instaljiet
ierces draiveri.