HP Officejet Pro L7680 - Problēmu novēršanas un konfigurācijas rīki

background image

Problmu novršanas un
konfigurcijas rki

Ierces problmu novršanai un konfiguršanai ir
pieejami šdi rki. Plašku informciju skatiet
elektroniskaj lietotja rokasgrmat, kas atrodama
startšanas kompaktdisk.

Iekšjs prbaudes diagnostikas
lapa

Izmantojiet iekšjs prbaudes diagnostikas lapu, lai
apskattu pašreizjos ierces iestatjumus, autu novrst
ierces problmas un prbaudtu, k uzstdti papildu
piederumi, piemram, abpusjs drukas piederums.
Iekšjs prbaudes diagnostikas lap ir ietverts ar
jaunko notikumu žurnls. Ja rodas nepieciešamba
zvant HP atbalsta dienestam, pirms tam izdrukjiet
iekšjs prbaudes diagnostikas lapu.

Lai druktu iekšjs prbaudes diagnostikas

lapu

1. Vadbas panel nospiediet pogu Setup

(Uzstdšana).

2. Izvlieties Print Report (Drukt atskaiti), Self-Test

Report (Iekšjs prbaudes atskaite) un pc tam
nospiediet OK.

Tkla konfigurcijas lapa

Ja ierce ir pievienota tklam, varat izdrukt: tkla
konfigurcijas lapu, lai apskattu tkla iestatjumus
iercei. Tkla konfigurcijas lapu var izmantot,
lai paldztu novrst tkla savienojambas problmas.

Lai druktu tkla konfigurcijas lapu

1. Vadbas panel nospiediet pogu Setup

(Uzstdšana).

2. Ja iercei ir divrindu displejs, izvlieties Network

Setup (Tkla iestatšana), izvlieties Print Network
Settings (Drukt tkla iestatjumus) un pc tam
nospiediet OK.

Ja iercei ir krsainais displejs, izvlieties Network
(Tkls), View Network Settings (Skatt tkla
iestatjumus), Print Network Configuration Page
(Drukt tkla konfigurcijas lapu) un pc tam
nospiediet OK.

Iegultais Web serveris

Web serveris nodrošina vidi, kur Web programmas
var darboties ldzgi k to nodrošina tdas
opertjsistmas k Microsoft

®

Windows

®

programmu

darbbai dator. Tdas Web prlkprogramma k
Microsoft Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla
Firefox, or Safari spj pardt informciju no Web
servera.

Iegultais Web serveris (EWS) atrodas uz aparatras
(piemram printera) vai programmaparatr, nevis
programmatra, kas tiek ieldta tkla server. Iegult
Web servera priekšrocba ir tda, ka tas nodrošina tdu
saskarni ar produktu, ko var atvrt un izmantot jebkurš,
kam ir tklam pievienots dators un standarta Web
prlkprogramma. Nav nepieciešams instalt vai
konfigurt pašu programmatru.

Ar HP iegult Web servera paldzbu ir iespjams
aplkot produkta statusa informciju, maint iestatjumus
un rkoties ar produktu dator.

Lai atvrtu iegulto Web serveri

Dator atveriet atbilstošu Web prlku un ievadiet taj
iercei pieš irto IP adresi. Piemram, ja IP adrese ir
123.123.123.123, ierakstiet Web prlk šdu adresi:

http://123.123.123.123.

Ierces IP adrese ir nordta tkla konfigurcijas lap.

Pc iegult Web servera atvršanas varat t adresi
pievienot grmatzmm, lai turpmk pie t vartu tri
atgriezties.

background image

31

La

tv

iski