HP Officejet Pro L7680 - Tīkla traucējumu novēršana (tikai atsevišķos modeļos)

background image

Tkla traucjumu novršana
(tikai atseviš os modeos)

Piezme. Kad esat izlabojis kdu no tlk mintajm
kdm, palaidiet instalcijas programmu vlreiz.

Visprgo tkla problmu
novršana

• Ja nevarat instalt ierce programmatru,

prbaudiet, vai:

• Visi datora un ierces kabeu savienojumi ir droši.

• Tkls darbojas, un ir ieslgts tkla centrmezgls.

• Dator, kur darbojas sistma Windows,

ir aizvrtas vai deaktiviztas visas
lietojumprogrammas, tostarp pretvrusu
programmas, pretspiegošanas programmas un
ugunsmri.

• Iercei un datoriem, kas ierci izmanto,

jbt uzstdtiem vien apakštkl.

• Ja instalcijas programma nekonstat ierci,

drukjiet tkla konfigurcijas lapu (sk. “Lai
druktu tkla konfigurcijas lapu” 30. lpp.)
un manuli ievadiet IP adresi instalcijas
programm.

• Ja izmantojat datoru, kur darbojas sistma

Windows, prliecinieties, vai ierces draiver
izveidotie tkla porti atbilst ierces IP adresei:
1) Izdrukjiet ierces tkla konfigurcijas lapu.
Windows darbvirsm noklikš iniet uz
Start,(Skt), nordiet uz Settings (Iestatjumi) un
pc tam noklikš iniet uz Printers (Printeri) vai
Printers and Faxes (Printeri un faksa aparti).

-vai-

Vai ar noklikš iniet uz Start (Skt), noklikš iniet
uz Control Panel (Vadbas panelis) un pc tam
noklikš iniet uz Printers (Printeri )
3) Ar peles labo pogu noklikš iniet uz ierces

ikonas, noklikš iniet uz Properties (Rekvizti) un
pc tam noklikš iniet uz cilnes Ports (Porti).

-vai-

Ar peles labo pogu noklikš iniet uz ierces
ikonas, noklikš iniet uz Run administrator
(Palaist administratoru), noklikš iniet Properties
(Rekvizti), noklikš iniet uz Continue (turpint) un
tad noklikš iniet uz cilnes Ports (Porti).
4) Izvlieties ierces TCP/IP portu un pc tam
noklikš iniet uz Configure Port (Konfigurt portu).
5) Atrodiet dialoglodzi nordto IP adresi un
prliecinieties, vai t atbilst IP adresei, kas
nordta tkla konfigurcijas lap. Ja IP adreses
ir atš irgas, dialoglodzi mainiet IP adresi,
lai t sakristu ar adresi tkla konfigurcijas lap.
6) Divreiz noklikš iniet uz OK, lai saglabtu
iestatjumus un aizvrtu dialoglodzius.

Problmas, piesldzot kabeu
tklam

• Ja tkla savienotja indikators Link (Savienojums)

neiedegas, prbaudiet, vai ir spk visi sada
“Visprgo tkla problmu novršana” nordtie
nosacjumi.

• Lai ar iercei nav ieteicams pieš irt statisku IP adresi,

t var atrisint dažas instalšanas problmas
(piem., konfliktu ar personlo ugunsmri).
Plašku informciju skatiet elektroniskaj lietotja
rokasgrmat, kas atrodama startšanas
kompaktdisk.