HP Officejet Pro L7680 - Tiešo ciparu failu problēmu novēršana (pēc izvēles)

background image

Tiešo ciparu failu problmu
novršana (pc izvles)

Nevar skent tkla map

Piezme. Tiešo ciparu failu funkcija neatbalsta
Windows Active Directory.

Ierce ir nepareizi uzstdta tkl

Prliecinieties, vai ierce ir pareizi uzstdta un pieslgta
tklam. Izmantojiet komandu PING, lai prbaudtu
ierces sasniedzambu, un prliecinieties, vai pienk
atbilde.

Nav pareizi uzstdta tkla mape

• Prbaudiet, vai mape ir izveidota server. Lai

saemtu plašku informciju, skatiet jsu
opertjsistmai pieejamo dokumentciju.

• Prbaudiet, vai mapes nosaukum tiek izmantoti

tikai latu alfabta burti A Z (lielie un mazie) un
cipari 1–9.

• Var izmantot ar dažas parastas pieturzmes. Taču

nelietojiet mapes nosaukum diakritiskus burtus vai
specils rakstzmes.

• Prbaudiet, vai mape ir koplietojama un lietotji var

gan last šs mapes saturu, gan rakstt taj. Lai
saemtu plašku informciju, skatiet jsu
opertjsistmai pieejamo dokumentciju.

• Prbaudiet, vai mapes nosaukums iegultaj Web

server (embedded Web server — EWS) ir ievadts
pareizaj formt un vai ir pareizi ievadts
lietotjvrds un parole. Lai uzzintu skk, skatiet
informciju, kas pieejama iegultaj Web server.

Disks ir pilns

Prliecinieties, vai server, kur atrodas mape,
ir pietiekami daudz brvas vietas.

Ierce nevar izveidot uniklu faila nosaukumu,

izmantojot pieš irto prefiksu un sufiksu

Izmantojot to pašu prefiksu un sufiksu, ierce var izveidot
ne vairk par 9999 failiem. Ja map ir skents daudz
failu, mainiet prefiksu.

Nav pareizi uzstdts faila nosaukuma prefikss

Prbaudiet, vai mapes un failu nosaukum tiek
izmantoti tikai latu alfabta burti A–Z (lielie un mazie)
un cipari 1–9. Var izmantot ar dažas parastas
pieturzmes. Taču nelietojiet mapes nosaukum
diakritiskus burtus vai specils rakstzmes. Ja faila
nosaukumu prefiksos tiek lietotas nepiemrotas
rakstzmes, pc failu izveides to nosaukumi netiek
pareizi rdti.

Nevar atrisint servera nosaukumu

Stšana uz tkla mapi var neizdoties, ja nordto
servera nosaukumu nevar prvrst konkrts IP adress.
Uzstdot tiešo ciparu failu funkciju, noteikti izpildiet
šdus nordjumus:

• Izmantojiet pilnus DNS nosaukumus.

• Prbaudiet, vai iercei ir pareizi uzstdts DNS

serveris.

Padoms: Ja nesen esat mainjis DNS iestatjumus,
izsldziet un no jauna iesldziet ierci all-in-one.

background image

Problmu novršana

28