HP Officejet Pro L7680 - 2. darbība. Izveidojiet mapes saīsni tīklā

background image

2. darbba. Izveidojiet
mapes sasni tkl

Saites starp all-in-one ierci un tkla mapi sauc par
”Direct Digital Filing Speed-dials” (Tiešo ciparu failu
trajiem zvaniem) . Šo tros zvanus var izveidot un
prvaldt, izmantojot all-in-one iercei paredzto iegult
Web serveri (EWS).

Piezme. Plašku informciju par EWS skatiet
“Iegultais Web serveris” 30. lpp. vai elektroniskaj
lietotja rokasgrmat, kas atrodama startšanas
kompaktdisk.

1. Sav dator atveriet atbalsttu Web

prlkprogrammu (piemram, Microsoft Internet
Explorer, Netscape, Opera, Mozilla Firefox,
vai Safari).

Visbeidzot viš izmantoja
iegulto Web serveri
(EWS), lai katrai no šm
mapm izveidotu sasnes
(ts sauc par
”speed-dials”
(trajiem zvaniem).

Izm inšana…

Kad IT prakti is pabeidza tiešo ciparu failu saglabšanas
iestatšanu, biroja vadtja nolema izveidot elektronisku
pavadzmes kopiju.

Vispirms via ieldja
dokumentu all-in-one
ierc – gluži tpat k
kopjot .

Tad uz all-in-one ierces
kontrolpanea via
nospieda ciparu faila
pogu un displej
pardjs trie zvani,
ko IT prakti is bija
iestatjis EWS.

Visbeidzot via izvljs
opciju ”Invoices”
(pavadzmes) un
nospieda skenšanas
pogu.

All-in-one ierce
dokumentu ieskenja un
nostja to tieši uz
pavadzmju mapi dator.

background image

Tieðo ciparu failu iestatîðana skençðanai (pçc izçvles)

20

2. Ievadiet IP adrese, kas pieš irta all-in-one iercei.

(Plašku informciju skatiet Nepieciešam
informcija.)

Piemram, ja IP adrese ir 123.123.123.123,
ierakstiet Web prlk šdu adresi:
http://123.123.123.123.

EWS lapa pards Web prlkprogrammas log.

3. Noklikš iniet uz cilnes Settings (Iestatjumi).

4. Sada Address Book (Adrešu grmata) noklikš iniet

uz Direct Digital Filing Speed-dial (Tiešo ciparu failu
trais zvans).

5. Sada Direct Digital Filing Speed-dial (Tiešo ciparu

failu trais zvans) konfigurjiet iestatjumus jaunajam
trajam zvanam EWS, ieskaitot:

• Draudzgu nosaukumu: dodiet mapei draudzgu

nosaukumu. Pc Direct Digital Filing (Tieš ciparu
failu saglabšana) uzstdšanas, šis nosaukums
pardsies all-in-one ierces kontrolpanea
displej, kad tiek nospiesta poga Digital Filing
(Ciparu fails).

• Tkla ce š:Mapes ceš tkl. Tkla ceus parasti

raksta šd formt: \\mypc\sharedfolder.
Papildus var ievadt all-in-one iercei pieš irto
IP adresi šd formt:: \\123.123.123.123.

• Lietotjvrds un parole: Lietotjvrds un parole,

kas tiek izmantoti, piesakoties dator.
Lietotjvrdu parasti rakst vien no šiem
formtiem: Bob, BOBSPC\Bob,
BOBDOMAIN\Bob

• Personas identifikcijas numurs (PIN): Lai neautu

neautoriztiem lietotjiem izmantot šo tro
zvanu, var pc izvles iestatt (PIN). Pc PIN
iestatšanas all-in-one ierces vadbas panelis liek
ievadt PIN ikreiz, kad trie zvani tiek izmantoti.
Lai deaktiviztu PIN, atstjiet PIN rtiu tukšu.

• Skenšanas iestatjumi: Tdi tr zvana

skenšanas iestatjumi k dokumenta veids un
divpusjs skenšanas opcijas, ir lietojamas
ikreiz, kad šis trais zvans tiek atlasts.

6. Noklikš iniet uz Add (Pievienot).

Šis ieraksts tiek pievienots sadaai Digital Digital
Filing Speed-dial Address Book (Tiešo ciparu failu
tro zvanu adrešu grmata).