HP Officejet Pro L7680 - Nepieciešamā informācija

background image

Nepieciešam informcija

Lai iestattu tiešo ciparu faila funkciju, nepieciešama
šda informcija:

• All-in-one iercei pieš irt IP adrese.

Kad uz all-in-one ierces kontrolpanea pirmoreiz tiek
nospiesta ciparu faila poga, IP adrese tiek uzrdta
nordjumu beigs, kas pards ekrn.

• Attiecgas tkla piekuves tiesbas.

Jbt iespjai izveidot mapi un izmaint piekuves
ataujas šai mapei.

• Datora nosaukums, kur mape atrodas.

Datora nosaukumu mekljiet savas opertjsistmas
dokumentcij.

Tiešo ciparu failu funkcija...
darbojas!

Nesen kds neliels grafisk dizaina uzmums ska
elektroniski krtot savas pavadzmes, lgumus un
izmaksu atskaites, izmantojot tiešo ciparu failu funkciju.
Tagad nav nepieciešams kartotk re istrt pavadzmes
un citus dokumentus. T viet biroja vadtja izveido
elektronisku dokumentu kopiju, kas automtiski tiek
saglabta biroja tkla dator.

Uzstdšana…

Biroja vadtja paldza, lai biroja darbinieki, kas labi
orientjas IT, uzstda tiešo digitlo failu saglabšanu.

Vispirms kds no IT
przinošiem kol iem
dator izveidoja trs
atseviš as mapes
(”Pavadzmes”, ”Lgumi” un
”Triu atskaites”), kas tiks
izmantotas dokumentu
glabšanai.

Tad viš šm mapm
izmainja piekuves
ataujas t, lai all-in-one
ierce vartu saglabt
failus attiecgajos
direktorijos.