HP Officejet Pro L7680 - Bendroji telefono linija

background image

Bendroji telefono linija

Jeigu faksas telefono linij naudos kartu su kitais
renginiais, pvz., telefonu, atsakikliu, kompiuteriu/
kompiuterio modemu ar skambintojo ID nustatymo
taisu, arba jeigu per js linij teikiama balso pašto
paslauga, faks turite nustatyti laikydamiesi tolesni
nurodym.

1. Šie veiksmai skirti skyriui „Skirtoji telefono linija”

puslapyje 11.

2. Papildomus renginius junkite prievad 2-EXT

(2 papildom) užpakalinje renginio dalyje.

3. Pagal šias lenteles nustatykite likusi fakso

konfigracij.

Naudokite fakso srankos lenteles

Naudokite fakso srankos lenteles, kad bt lengviau nustatyti savo renginio fakso funkcij. Kad galtumte
naudotis lentelmis:

Nusprskite, kaip naudosite telefono linij, kad fakso renginys galt naudoti:

Kai nusprsite, kaip ketinate naudoti telefono linij:

Pirmoje eilutje nustatykite, kokie dar junginiai bus

jungiami prie tos pačios telefono linijos, kaip ir
„all-in-one“ (telefonas, kompiuteris, atsakiklis).

Kitose eilutse nustatykite, ar per telefono linij

teikiamos kokios nors specialios paslaugos (balso pašto
arba skiriamojo skambjimo); jeigu prie telefono linijos
bus jungiamas kompiuteris, nustatykite, ar js
modemas telefoninis, ar DSL.

Kitoje eilutje pateikiamas pavyzdys, kaip galt

atrodyti js fakso sranka priklausomai nuo to,
kaip prie „all-in-one“ jungiami vairs renginiai.

Paskutinje eilutje pateikiami skaičiai, atitinkantys

lentel Konfigracijos rekomendacijos, pateikt 15
puslapyje. Naudokite lentel Konfigracijos
rekomendacijos, kad bt lengviau nustatyti „all-in-one“
taip, kad jis veikt kuo efektyviau, priklausomai nuo jo
nustatymo.

PASTABA: Turite laikytis tokios sekos, kokia nurodyta
paskutinje kiekvienos fakso srankos lentels eilutje.
Atliekant veiksmus ne nurodyta tvarka gali kilti fakso
srankos problem.

2-EXT

• Balso renginiai ir faksas (žr. lentel 3-1)

• Balso renginiai, faksas ir internetas (telefoninis)

(žr. lentel 3-3)

• Faksas ir internetas (žr. lentel 3-2)

• Balso renginiai, faksas ir internetas (DSL)

(žr. lentel 3-4)

background image

Bendroji telefono linija

13

Li

et

uv

ka

i

Lentel 3-1 Balso renginiai ir faksas

Lentel 3-2 Faksas ir internetas

Kokius renginius jungsite
prie renginio?

Telefonas

• Telefonas
• Atsakiklis

Ar per js linij
teikiama…

Skirting skambučio
signal paslauga

Skirting skambučio
signal paslauga

Js fakso sranka turi
atrodyti šitaip…

Tada laikykits
konfigracijos Nr.

3

1, 9, 2

1, 7

1, 9, 7

Kokius renginius jungsite
prie renginio?

• „Computer“ (perkelti kompiuter)
• Modemas

Ar js linija…

Telefonin

DSL

Js fakso sranka turi
atrodyti šitaip…

Tada laikykits
konfigracijos Nr.

4, 5, 1, 2, 6

8, 1, 2, 6

Daliklis

DSL filtras

background image

Fakso nustatymas (pasirinktinis)

14

Lentel 3-3 Balso renginiai, faksas ir internetas (telefoninis)

Lentel 3-4 Balso renginiai, faksas ir internetas (DSL)

Kokius renginius
jungsite prie renginio?

• Telefonas
• „Computer“ (perkelti kompiuter)
• Modemas

• Telefonas
• „Computer“ (perkelti kompiuter)
• Modemas
• Atsakiklis

Ar js linija…

Telefonin

Telefonin

Ar per js linij
teikiama…

Skirting skambučio
signal paslauga

Skirting skambučio
signal paslauga

Js fakso sranka turi
atrodyti šitaip…

Tada laikykits
konfigracijos Nr.

4, 10, 5, 3

4, 10, 5, 3, 9

4, 10, 5, 1, 7

4, 10, 5, 1, 9, 7

Daliklis

Daliklis

Kokius renginius
jungsite prie renginio?

• Telefonas
• „Computer“ (perkelti kompiuter)
• Modemas

• Telefonas
• „Computer“ (perkelti kompiuter)
• Modemas
• Atsakiklis

Ar js linija…

DSL

DSL

Ar per js linij
teikiama…

Skirting skambučio signal
paslauga

Skirting skambučio
signal paslauga

Js fakso sranka turi
atrodyti šitaip…

Tada laikykits
konfigracijos Nr.

8, 3

8, 3, 9

8, 1, 7

8, 1, 9, 7

2

3

Daliklis

DSL filtras

2

3

Daliklis

DSL filtras

background image

Bendroji telefono linija

15

Li

et

uv

ka

i

Konfigracijos rekomendacijos

Konfigracija Nr.

Konfigracijos nurodymai

1

Nustatykite rengin skambučius atsakyti automatiškai. Spauskite mygtuk Auto Answer
(atsakyti automatiškai) tol, kol užsižiebs lemput.

2

(Pasirinktinai) Nuostat „Rings to Answer“ (po kiek skambuči atsakyti) pakeiskite vien ar du
skambučius.
Informacijos apie šios nuostatos keitim ieškokite elektroninse naudojimo instrukcijose, pateikiamose
darbo pradžios kompaktiniame diske.

3

Nustatykite, kaip rengin turi atsakyti skambučius: automatiškai ar neautomatiškai.
• Jei rengin esate nustat skambučius atsakyti automatiškai, jis atsakys visus skambučius ir priims

faksogramas. renginys tokiu atveju negals skirti fakso ir telefono skambuči; jei manote, kad
skambutis telefono, turite j atsiliepti pirmiau nei renginys.
Kad fakso skambučius bt atsakoma automatiškai, spauskite mygtuk Auto Answer
(atsakyti automatiškai) tol, kol užsižiebs lemput.

• Jei rengin nustatote atsakyti fakso skambučius neautomatiškai, tursite patys atsakyti gaunamus

fakso skambučius, kitaip renginys faksogram priimti negals.
Kad fakso skambučius bt atsakoma neautomatiškai, spauskite mygtuk Auto Answer
(atsakyti automatiškai) tol, kol užges lemput.

4

(Telefoninis modemas)

Kadangi kompiuterio modemas ir renginys prijungti prie vienos linijos, tuo pačiu metu negalsite
naudoti ir kompiuterio modemo, ir renginio. Pavyzdžiui, jei kompiuterio modem naudojate el.
laiškams sisti ar prisijungti prie interneto, su renginiu faksogramos sisti negalsite.

5

(Telefoninis modemas)

Jei kompiuterio modemo programin ranga nustatyta faksogramas automatiškai priimti kompiuter,
ši nuostat išjunkite.
Dmesio: jei neišjungsite kompiuterio modemo programins rangos automatinio faksogram primimo
nuostatos, renginys faksogram nepriims.

6

Suskambus telefonui renginys automatiškai atsakys po tokio skambuči skaičiaus, kur nustatte
nuostatoje „Rings to Answer“ (po kiek skambuči atsakyti). Tada siunčiančiam fakso aparatui bus
perduoti faksogramos gavim reiškiantys signalai ir faksograma bus pradedama priimti.

7

(Atsakiklis)

Nustatykite atsakikl taip, kad jis atsakyt po keturi ar mažiau skambuči.
renginio nuostat „Rings to Answer“ (po kiek skambuči atsakyti) pakeiskite šešis skambučius.
Telefonui suskambus atsakiklis po nustatyto signal skaičiaus automatiškai atsilieps ir paleis rašyt
pasisveikinim. rengin šiuo metu stebi linij ir tikrina, ar joje negirdti fakso signal. Aptiks
gaunamos faksogramos signalus renginys išsiunčia faksogramos primimo signalus ir priima
faksogram; jei faksogramos signal nra, renginys nustoja stebti linij, o atsakiklis gali rašyti balso
pranešim.

8

Tik DSL linijos: tursite sigyti papildom DSL filtr visiems renginiams (telefonui, kompiuteriui),
kurie prijungti prie DSL telefono linijos.

9

(Skiriamojo

skambjimo paslauga)

Atsakymo skambučio melodijos nuostat pakeiskite t melodij, kuri js fakso numeriui priskyr
telefono ryšio paslaug bendrov, pavyzdžiui, dvigub arba trigub skambut.
Informacijos apie šios nuostatos keitim ieškokite elektroninse naudojimo instrukcijose, pateikiamose
darbo pradžios kompaktiniame diske.
PASTABA: renginys gamintojo nustatytas atsakyti vis rši skambučius. Jei nenustatysite tinkamos
telefono ryšio paslaug bendrovs js fakso numeriui priskirtos skambučio melodijos, renginys gali
atsakyti ir telefono, ir fakso skambučius arba neatsakyti visai.

background image

Fakso nustatymas (pasirinktinis)

16

10

Yra du skirtingi bdai sujungti rengin su kompiuteriu priklausomai nuo to, kiek telefono prievad yra
kompiuteryje. Taip pat reiks papildom telefono kabeli (bent trij, jeigu kompiuteryje tik vienas
telefono prievadas, ir bent dviej, jeigu kompiuteryje du telefono prievadai).
Prieš praddami darb pasižirkite, kiek js kompiuteryje telefono prievad – vienas ar du:
Kompiuteris su vienu telefono prievadu
Jeigu kompiuteryje yra tik vienas telefono prievadas, jums reiks sigyti lygiagretj dalikl
(dar vadinam šakotuvu). Lygiagrečiojo daliklio priekyje yra vienas, užpakalinje dalyje – du RJ-11
prievadai. Nenaudokite dviej linij telefono daliklio, nuosekliojo arba lygiagrečiojo daliklio, kurio
priekyje yra du RJ-11 prievadai, o gale – kištukas. Lygiagretj dalikl galite sigyti elektronikos preki
parduotuvje, prekiaujančioje telefon priedais.
1. Vien telefono kabelio, kur gavote su renginiu, gal junkite sienin telefono lizd,

kit – renginio prievad 1-LINE (1 linija).

2. Vien antro telefono kabelio gal junkite renginio prievad 2-EXT (2 papildom),

kit – lygiagrečiojo daliklio priekin dal (galas su vienu telefono prievadu).

3. Vien trečio telefono kabelio gal junkite lygiagrečiojo daliklio užpakalin dal (galas su dviem

telefono prievadais), kit – kompiuter.

4. Vien ketvirto telefono kabelio gal junkite paskutin laisv lygiagrečiojo daliklio prievad,

kit – telefon arba atsakikl. Jeigu jungiate ir telefon, ir atsakikl, ketvirt telefono kabel junkite
prie atsakiklio; tada penktu telefono kabeliu prijunkite atsakikl prie telefono.
PASTABA: Jei prijungsite atsakikl ne tokiu bdu, atsakiklis gali rašinti siunčiančiojo fakso aparato
signalus, todl tikriausiai su renginiu negalsite priimti faksogram.

Kompiuteris su dviem telefono prievadais
Jeigu kompiuteryje yra du telefono prievadai, atlikite šiuos veiksmus renginiui prie kompiuterio prijungti:
1. Vien telefono kabelio, kur gavote su renginiu, gal junkite sienin telefono lizd,

kit – renginio prievad 1-LINE (1 linija).

2. Vien antro telefono kabelio gal junkite renginio prievad 2-EXT (2 papildom),

kit – kompiuterio prievad IN (jimas).

3. Vien trečio telefono kabelio gal junkite kompiuterio prievad OUT (išjimas), kit – telefon

arba atsakikl. Jeigu jungiate ir telefon, ir atsakikl, treči telefono kabel junkite prie atsakiklio;
tada atsakikl prijunkite prie telefono.
PASTABA: Jei prijungsite atsakikl ne tokiu bdu, atsakiklis gali rašinti siunčiančiojo fakso aparato
signalus, todl tikriausiai su renginiu negalsite priimti faksogram.

background image

Fakso nuostat tvarkymas ir konfigravimas

17

Li

et

uv

ka

i