HP Officejet Pro L7680 - „Hewlett-Packard“ ribota garantija

background image

„Hewlett-Packard“ ribota garantija

A. Ribotos garantijos galiojimo apimtis

1. Bendrovė Hewlett-Packard (HP) galutiniam vartotojui garantuoja, kad aukščiau minėtas HP produktas yra pagamintas

kvalifikuotų darbininkų ir be medžiagų defektų, ir užtikrina jo veikimą visu aukščiau nurodytu laikotarpiu nuo produkto
įsigijimo dienos.

2. Programinės įrangos produktams HP ribota garantija taikoma tik tuo atveju, jeigu neįmanoma vykdyti programavimo

instrukcijų. HP negarantuoja, kad visi jos produktai veiks netrikdomai ir be klaidų.

3. HP ribota garantija apima tik tuos defektus, kurie yra tinkamo produkto naudojimo rezultatas. Ji netaikoma:

a. Jeigu produktas buvo netinkamai prižiūrimas arba buvo modifikuotas;

b. Programinei įrangai; laikmenoms, dalims bei priedams, kurių netiekia arba nepalaiko HP; arba

c. Operacijoms, kurios netelpa į specifikacijomis apibrėžtus produkto veikimo rėmus;

d. Jei produktas neleistinai modifikuojamas arba netinkamai naudojamas.

4. HP spausdintuvų produktams naudojamos ne HP pagamintos arba pakartotinai užpildytos kasetės neturi įtakos nei

vartotojo garantijai, nei jokiai su vartotoju sudarytai HP paramos sutarčiai. Tačiau jeigu spausdintuvo veikimas
sutrinka arba jis sugenda dėl naudojamos ne HP pagamintos, pakartotinai užpildytos kasetės arba rašalo kasetės,
kurios galiojimo terminas pasibaigęs, bendrovė HP pareikalaus įprasto mokesčio už tokiai trikčiai ar gedimui pašalinti
sunaudotas medžiagas ir sugaištą laiką.

5. Jeigu garantijos galiojimo metu HP bus informuota apie kokį nors produkto, kurį HP garantija apima, defektą,

bendrovė HP savo nuožiūra pataisys arba pakeis vartotojo produktą su defektais kitu.

6. Jeigu HP negali pataisyti ar pakeisti defektų turinčios dalies, kurią apima HP garantija, kaip tai joje numatyta,

bendrovė HP netrukus po to, kai jai bus pranešta apie defektą, grąžins pirkėjui už produktą sumokėtus pinigus.

7. HP neprivalės pataisyti, pakeisti arba atlyginti nuostolių tol, kol vartotojas negrąžins defektų turinčio produkto

bendrovei HP.

8. Visi pakaitiniai produktai gali būti nauji arba beveik nauji, tačiau savo funkcionalumu visada prilygs arba net pralenks

pakeičiamą produktą.

9. HP produktuose gali būti perdirbtų dalių, komponentų arba medžiagų, kurios savo veikimu prilygsta naujoms.

10. HP ribotos garantijos pareiškimas galioja bet kurioje šalyje bei vietovėje, kurioje HP platina šį produktą. Atskiras

papildomas paslaugų sutartis, pvz., atvykimo pas vartotoją, gali būti įmanoma sudaryti bet kurioje HP įgaliotoje
paslaugų teikimo įmonėje bet kurioje šalyje, kurioje šis HP produktas yra platinamas bendrovės HP arba jos įgaliotųjų
importuotojų.

B. Garantijos apribojimai

TIEK, KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI NEI HP, NEI TREČIOS ŠALIES TIEKĖJAI NETEIKIA JOKIŲ KITŲ

GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ - KOMERCINĖS NAUDOS, TINKAMOS
KOKYBĖS BEI TIKIMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ.

C. Atsakomybės apribojimai

1. Šiame Garantijos pareiškime nurodytos priemonės yra išskirtinės ir išimtinės vartotojui skirtos priemonės iki ribų,

galimų pagal vietinius įstatymus.

2. NEI HP, NEI TREČIOS ŠALIES TIEKĖJAI NEATSAKO NEI UŽ SUTARTIMI, NEI CIVILINĖS TEISĖS IEŠKINIU,

NEI KOKIU NORS KITU TEISINIU BŪDU PAREMTUS IEŠKINIUS AR PRETENZIJAS DĖL TIESIOGINIŲ,

NETIESIOGINIŲ, TYČINIŲ, NETYČINIŲ AR PASEKMINIŲ NUOSTOLIŲ, NESVARBU, AR APIE JUOS BUVO
INFORMUOTA, AR NE, IŠSKYRUS ĮSIPAREIGOJIMUS, SPECIALIAI NURODYTUS ŠIAME GARANTIJOS
PAREIŠKIME, IKI RIBŲ, GALIMŲ PAGAL ATSKIROS VALSTYBĖS ĮSTATYMUS.

D. Vietiniai įstatymai

1. Šis Garantijos pareiškimas suteikia vartotojui tam tikras juridines teises. Vartotojas taip pat gali turėti kitų teisių, kurios

gali skirtis priklausomai nuo valstijos (JAV), provincijos (Kanadoje) bei nuo šalies (likusioje pasaulio dalyje).

2. Jeigu šis Garantijos pareiškimas yra nesuderintas su vietiniais įstatymais, jis privalės būti su jais suderintas. Tokiomis

aplinkybėmis kai kurie pareiškimai ir apribojimai, nurodyti šiame Garantijos pareiškime, vartotojui gali negalioti. Pvz.,
kai kuriose JAV valstijose bei jos valdomose teritorijose už jos ribų (įskaitant Kanados provincijas), gali būti:

a. Užkirstas kelias šio Garantijos pareiškimo apribojimų ir teiginių galiojimui dėl įstatymuose nurodytų vartotojo teisių

(pvz., Jungtinėje Karalystėje);

b. Kitaip suvaržytos gamintojo teisės nurodyti tokius pareiškimus arba apribojimus; arba

c. Vartotojui užtikrinamos papildomos garantinės teisės, patikslintas išreikštų garantijų, kurių gamintojas negali

atsisakyti, galiojimo laikas arba galimi taikyti išreikštų garantijų galiojimo laiko apribojimai.

3. ŠIO GARANTIJOS PAREIŠKIMO SALYGOS, IŠSKYRUS IKI PAGAL ĮSTATYMUS GALIMOS RIBOS, YRA

TAIKOMOS PAPILDOMAI PRIE ĮSTATYMAIS NURODYTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ HP PRODUKTŲ PARDAVIMUI
TOKIEMS PIRKĖJAMS, IR JŲ NEATŠAUKIA, NEPAKEIČIA BEI NĖRA IŠIMTINĖS.

Informacija apie HP garantiją

Gerbiamas Kliente,

Pridedami HP bendrovių, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) Jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai.

Pagal taikytinus nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius vartojimo prekių pardavimą, Jūs taip pat turite
įstatymų galios teises. Gamintojo garantija Jūsų įstatymų galią turinčių teisių jokiu būdu neapriboja ir joms poveikio
neturi.

Lietuva: UAB "Hewlett-Packard", Šeimyniškių g. 21B - 308, LT-2051 Vilnius

HP produktas

Ribotos garantijos galiojimo trukmė

Programinės įrangos laikmenos

90 dienų

Spausdintuvas 1

metai

Spausdinimo arba rašalo kasetės

Tol, kol pasibaigia HP rašalas arba iki galiojimo pabaigos datos,
išspausdintos ant kasetės, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirma.
Ši garantija netaikoma HP produktams, kurie buvo pakartotinai
užpildyti, perdirbti, atnaujinti, netinkamai naudojami arba
sugadinti.

Priedai

1 metai, jeigu nenurodyta kitaip

background image
background image

La

tv