HP Officejet Pro L7680 - Valdymo skydelis

background image

Valdymo skydelis

PASTABA: Valdymo skydelio išdstymas ir ypatybs
priklauso nuo turimo renginio modelio. Js turimame
renginyje gali ir nebti vis šiame skyriuje apibdint
mygtuk ir lempuči.

1. Spartusis rinkimas

Sparčiojo rinkimo mygtukai: pasiekiami pirmi penki
sparčiojo rinkimo numeriai. Gali bti vestas vienas
fakso numeris arba j grup, arba tinklo aplankas.

Sparčiojo rinkimo vesči srašas: Nustatykite sparčiojo
rinkimo vestis, kurios atitinka penkis sparčiojo rinkimo
mygtukus. Galite užrašyti tas vestis ant pateikto liniuoto
popieriaus arba išspausdinti srašus ir juos dti.

2. „SCAN“ (NUSKAITYMAS)

„Scan Menu“ (nuskaitymo meniu): parenka nuskaitymo
paskirties viet.

„Digital Filing“ (skaitmeninis tvarkymas): atveria
„Direct Digital Filing“ (tiesioginis skaitmeninis
tvarkymas) sparčiojo rinkimo adres knygut nuskaitymo
paskirties vietai pasirinkti.

„START SCAN“ (NUSKAITYTI): paleidžia nuskaitymo
užduot ir siunčia nuskaityt vaizd  mygtuku
„Scan Menu“ (nuskaitymo meniu) nurodyt
paskirties viet.

3. „FAX“ (FAKSAS)

„Menu“ (meniu): atveria fakso funkcij meniu.

„Junk Fax Blocker“ (nepageidaujam fakso numeri
blokavimas): atveria meniu „Junk Fax Blocker“
(nepageidaujam fakso numeri blokavimas),
kur galima  blokuojam fakso numeri sraš traukti
arba iš jo pašalinti numerius ir peržirti ataskaitas.
Ši ypatyb galima tik tuo atveju, jeigu telefono ryšio
paslaug bendrov yra nustačiusi skambintojo ID.

Skyra: reguliuoja iš renginio siunčiam faksogram
siuntimo spart ir kokyb.

„Redial/Pause“ (perrinkti/pauz): perrenka paskutin
rinkt fakso numer.

„Auto Answer“ (automatinis atsakymas): nustato fakso
funkcij, leidžianči po nustatyto signal skaičiaus
automatiškai atsakyti telefonu.

START FAX Black (SI STI FAKSOGRAM nespalvotai)
arba START FAX Color (SI STI FAKSOGRAM
spalvotai): siunčia nespalvot arba spalvot
faksogram.

4. Klaviatra

Skirta fakso numeriams, vertms ar tekstui vesti.

Dviej eiluči teksto ekranas
(tik kai kuriuose modeliuose)

Spalvotas ekranas

(tik kai kuriuose modeliuose)

background image

Valdymo skydelis

9

Li

et

uv

ka

i

5. Ekranas

PASTABA: Kai kuriuose renginio modeliuose rengtas
dviej eiluči ekranas, kituose – spalvotas ekranas.

Rodo bsenos ir klaid pranešimus, režimus, srankos
meniu ir j parinktis, pagalbos informacij ir kasetse
likusio rašalo lyg.

Rodykli mygtukai: skirti slinkti per meniu parinktis ar
nuotraukas spalvotame ekrane (jeigu jis rengtas).

OK (gerai): skirtas meniu, nuostatai arba, jeigu
renginys su spalvotu ekranu, spausdinamai nuotraukai
pasirinkti.

„Back“ (atgal): gržti  ankstesn meniu.

6. Kiti mygtukai

„Setup“ (sranka): atveria meniu sistem, skirt
ataskaitoms ir nuostatoms pasiekti ir priežirai atlikti.

„2-sided“ (dvipusis): parenka dvipus išvest
(jeigu rengtas vartytuvas).

„Help“ (žinynas): rodo papildom informacij apie

ekrane rodomus pranešimus ar meniu. Iškilus technins
rangos problemoms, rodo problem paaiškinant
pranešim. Jeigu js renginyje nra mygtuko „Help“
(žinynas), žinynui pasiekti naudokite mygtuk „Setup“
(sranka).

„Cancel“ (atšaukti): sustabdo užduot, išeina iš

meniu ar nuostat puslapio.

7. „COPY“ (KOPIJUOTI)

„Menu“ (meniu): atveria kopijavimo funkcij meniu.

„Reduce/Enlarge“ (sumažinti/padidinti): pakeičia
kopijos dyd.

„Number of Copies“ (kopij skaičius): Pasirinkite kopij
skaiči arba rodykli klavišais, arba tiesiai vesdami
skaiči klaviatra.

„Collate“ (sugretinti): išrikiuoja nukopijuot medžiag
tiksliai tokia tvarka, kokia ji nuskaitoma nuo skaitytuvo
stiklo ar ADT.

„Quality“ (kokyb): kopijavimo spartai ir kopij kokybei
reguliuoti. Šalia pasirinkto kopijavimo kokybs lygio
užsižiebia kokybs lemput.

START COPY Black (pradti kopijuoti nespalvotai) arba
START COPY Color (pradti kopijuoti spalvotai):
pradeda kopijuoti nespalvotai arba spalvotai.

8. „PHOTO“ (NUOTRAUKA)

„Menu“ (meniu): atveria nuotrauk funkcij meniu.

„Proof Sheet“ (bandomasis lapas): jei  atminties
korteli ang dta atminties kortel, išspausdina
bandomj lap.

„Rotate“ (sukti): jeigu renginys su spalvotu ekranu,
pasuka rodom nuotrauk 90 laipsni kampu. Toliau
spaudžiant nuotrauka vl sukama 90 laipsni kampu.

„Zoom“ (mastelio keitimas) (- ir +): jeigu renginys su
spalvotu ekranu, padidina arba sumažina vaizd.

„PRINT PHOTOS“ (SPAUSDINTI NUOTRAUKAS):
pradeda nuotraukos spausdinimo užduot.

9. Maitinimo mygtukas ir lemputs

Maitinimo mygtukas: jungia arba išjungia rengin.

Kai „renginys“ yra išjungtas, renginiui vis tiek
tiekiamas minimalus maitinimas. Nordami visiškai
atjungti elektros tiekim  „renginys“, rengin išjunkite ir
ištraukite maitinimo kabel.

Kai dega, rodo, kad renginys jungtas. Atliekant
užduot lemput bliksi.

Tinklo bsenos lemput: rodo tinkle veikiančio

renginio bsen.

Belaidžio (802.11) tinklo bsenos lemput: rodo

belaidžiame tinkle veikiančio renginio bsen.

Perspjimo lemput: kai lemput bliksi, tai reiškia,

kad vyko klaida, kuri reikalauja js dmesio.