HP Officejet Pro L7680 - Nustatykite įrenginį

background image

Santykin drgm

nuo 10% iki 80%

1.

Nuplškite juostel ir išimkite rengin iš
pakuots.

PASTABA: Iš spausdinimo galvuts srities
btinai išimkite pakuojamj karton.

2.

Uždkite valdymo skydelio viršel.

3.

dkite dokument tiektuv.

4.

dkite rašalo kasetes.

PASTABA: Kad renginys veikt, reikia gerai
dti visas keturias rašalo kasetes. spausdinimo
kaseči rašalas spausdinimo metu vartojamas
keliais bdais, skaitant paleidim, kurio metu
renginys ir spausdinimo galvuts paruošiamos
spausdinimo procesui, ir atliekant spausdinimo
galvuts technin priežir, per kuri
palaikoma spausdinimo purkštuk švara ir
užtikrinama sklandi rašalo tkm. Be to,
panaudojus rašalo kaset, ant jos lieka rašalo
likuči. Daugiau informacijos rasite
www.hp.com/go/inkusage.

5.

dkite spausdinimo galvutes.

DMESIO: Prieš uždarydami spausdinimo
galvuts fiksatori, tvirtai spustelkite
spausdinimo galvut žemyn, kad patikrintumte,
ar ji gerai dta.

6.

Prijunkite maitinimo laid bei adapter ir junkite
rengin.

PASTABA: Ekrane nustatykite kalb ir
šal/region (jeigu reikia), taip pat dat ir
laik.

background image

Nustatykite rengin

3

Li

et

uv

ka

i

7.

Pasirodžius užklausai dkite popieri ir
paspauskite mygtuk „OK“ (gerai).
a. Pakelkite išvesties dkl.
b. 1 dkl spausdinamja puse žemyn, palei

dklo dešinj šon dkite iki 250 lap
popieriaus. Žirkite, kad popieriaus rietuv
bt išlygiuota pagal dklo dešinj bei
galin kraštus ir neviršyt dklo žymos.

PASTABA: 2 dkl galima dti tik paprasto
balto popieriaus.

c. Pristumkite laikmen kreiptuvus, kad jie

atitikt dt laikmen dyd.

d. Nuleiskite išvesties dkl ir ištraukite

ilgintuv.

Kad spausdinimo kokyb bt kuo geresn,
renginys paleidžia ir išlygiuoja spausdinimo
galvutes. Šis procesas trunka apie 12 minuči.

8.

diekite programin rang ir prijunkite rengin.
rengin galite prijungti vienu iš ši bd:
• USB
• Eterneto tinklas (tik kai kuriems modeliams)
• Bevielis (802.11) tinklas (tik kai kuriems

modeliams)

• Fakso tinklas (tik kai kuriems modeliams)
Daugiau informacijos apie renginio programin
rang ir prijungimo galimybes ieškokite
elektroninse naudojimo instrukcijose,
pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame
diske.

a. dkite darbo pradžios kompaktin disk,

spustelkite Install (diegti) („Windows“)
arba Install Software (diegti programin
rang) („Mac“ OS) ir vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus, kad diegtumte
programin rang.

PASTABA: Jei kompaktinio disko meniu
neatsiveria automatiškai, du kartus spustelkite
srankos piktogram pradžios kompaktiniame
diske.

b. Kai bsite paraginti, prie kompiuterio

prijunkite USB kabel.

USB

a. Nuimkite apsaugin dangtel nuo renginio

tinklo jungties.

b. Tinklo kabel junkite  jungt ir  laisv tinklo

šakotuvo, komutatoriaus ar kelvedžio
prievad. Jeigu neužsidega jungties ryšio
lemput, bandykite jungti  kit prievad.

DMESIO: Nejunkite tinklo kabelio  šakotuvo,
komutatoriaus ar kelvedžio prievad, pažymt
WAN (platusis tinklas), „Uplink“ (jungiamasis)
arba „Internet“ (internetas).

c. dkite darbo pradžios kompaktin disk,

spustelkite Install (diegti) („Windows“)
arba Install Software (diegti programin
rang) („Mac“ OS) ir vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus, kad diegtumte
programin rang.
Jeigu diegimo programa rodo kelis
renginius, išspausdinkite tinklo
konfigracijos puslap, kad išsirinktumte
tinkam rengin.

PASTABA: Jei kompaktinio disko meniu
neatsiveria automatiškai, du kartus spustelkite
srankos piktogram pradžios kompaktiniame
diske.

d. Išspausdinkite tinklo konfigracijos puslap.

Šiame puslapyje pateikta srankai
reikalinga informacija. Valdymo skydelyje
paspauskite mygtuk Setup (sranka) ir
atlikite vien iš ši veiksm:

• Jei renginio ekranas dviej eiluči, pasirinkite

Network Setup (tinklo sranka), tada Print
Network Settings (spausdinti tinklo nuostatas)
ir paspauskite OK (gerai).

• Jei renginio ekranas spalvotas, pasirinkite

Network (tinklas), tada View Network
Settings (peržirti tinklo nuostatas), Print
Network Configuration Page (spausdinti
tinklo konfigracijos puslap) ir tada
paspauskite OK (gerai).

Informacijos apie belaid ryš ir srankos
nurodym ieškokite „Nustatykite rengin
belaidžiam ryšiui (pasirinktinai)” 23 puslapyje.

Eterneto tinklas

Belaidis 802.11 tinklas

background image

Nustatykite rengin

4