HP Officejet Pro L7680 - Diegimo problemų sprendimas

background image

Diegimo problem
sprendimas

Šiame skyriuje pateikiami pasilymai, kaip nustatyti ir
pašalinti dažniausiai pasitaikančias triktis, susijusias su
technins ir programins rangos diegimu.

Technins rangos rengimo
patarimai

Patikrinkite renginio

Patikrinkite, ar nuo renginio išors nuimta ir iš jo

vidaus išimta visa pakuots juostel ir medžiagos.

sitikinkite, kad popierius gerai dtas  dkl

ir nestrigs renginyje.

Žirkite, kad neblikst jokios lemputs; turi šviesti

tik lemput „Power“ (maitinimas). Jei bliksi lemput
„Attention“ (spjamoji), pažirkite, ar valdymo
skydelyje nra joki pranešim. Pirm kart jungtas
renginys šyla maždaug per 45 sekundes.

Užtikrinkite, kad bt užfiksuotas vietoje galins

prieigos skydelis arba dvipusio spausdinimo
priedas.

Patikrinkite, ar renginys gali išspausdinti savitikros

diagnostin lap. Plačiau apie tai žr. sk. „Savitikros
diagnostinis puslapis” puslapyje 32.

Patikrinkite, ar gerai sujungta technin ranga

Patikrinkite, ar visi naudojami kabeliai ir laidai geros

bkls.

Patikrinkite, ar maitinimo laidas gerai prijungtas ir

prie renginio, ir prie veikiančio elektros lizdo.

Patikrinkite, ar telefono kabelis prijungtas prie 1-LINE

(1 linijos) prievado.

Patikrinkite spausdinimo galvutes ir rašalo

kasetes

Patikrinkite, ar nuo spausdinimo galvuči numte

oranžinius dangtelius.

Patikrinkite, ar visos spausdinimo galvuts ir rašalo

kasets gerai dtos  joms skirtus spalvomis
pažymtus lizdus. Stipriai paspauskite kiekvien j
žemyn, kad bt užtikrintas geras kontaktas.
renginys negals veikti, jeigu jos nebus dtos.

Užtikrinkite, kad spausdinimo galvuts fiksatorius ir

visi dangčiai bt tinkamai užverti.

Jeigu ekrane rodomas pranešimas apie spausdinimo

galvuts klaid, nuvalykite spausdinimo galvuči
kontaktus. Daugiau informacijos ieškokite
elektroninse naudojimo instrukcijose, pateikiamose
darbo pradžios kompaktiniame diske.

Patarimai dl programins rangos
diegimo

Patikrinkite kompiuterio sistem

Patikrinkite, ar kompiuteryje rengta tinkama

operacin sistema. Daugiau informacijos ieškokite
elektroninse naudojimo instrukcijose, pateikiamose
darbo pradžios kompaktiniame diske.

Patikrinkite, ar kompiuteris atitinka naujausius

minimaliuosius sistemos reikalavimus. Daugiau
informacijos ieškokite elektroninse naudojimo
instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios
kompaktiniame diske.

Patikrinkite diegimo priemones

Naudokite t „Starter CD“ (darbo pradžios

kompaktinis diskas), kuriame yra js operacinei
sistemai tinkama diegimo programin ranga.

Prieš diegdami programin rang btinai

uždarykite visas programas.

Jeigu kompiuteris neatpažsta js vesto CD-ROM

taiso kelio, pažirkite, ar nurodte teising tais
žyminči raid.

Jeigu kompiuteris neatpažsta  kompaktini disk

tais dto „Starter CD“ (darbo pradžios
kompaktinis diskas), patikrinkite, ar diskas
nesugadintas. renginio tvarkykl galite atsisisti iš
www.hp.com/support.