HP Officejet Pro L7680 - „Direct Digital Filing“ (tiesioginis skaitmeninis tvarkymas) problemų sprendimas (pasirinktinis)

background image

„Direct Digital Filing“ (tiesioginis skaitmeninis tvarkymas) problem sprendimas (pasirinktinis)

29

Li

et

uv

ka

i

Atstatykite tinklo konfigracijos
nuostatas

Jeigu renginio vis tiek nepavyksta prisijungti prie tinklo,
atstatykite renginio tinklo nuostatas.

1. Paspauskite Setup (Nustatymas). Rodykli mygtuku

išskirkite Network (tinklas) ir tada spustelkite OK
(gerai).

2. Rodykls mygtuku keliaukite prie Restore Network

Defaults (atstatyti numatytsias tinklo nuostatas) ir
tada spauskite OK (gerai).

3. Išspausdinkite tinklo konfigracijos puslap ir

patikrinkite, ar tinklo nuostatos atstatytos. Žr. „Tinklo
konfigracijos puslapio spausdinimas” puslapyje 32.

Pagal numatytsias nuostatas tinklo pavadinimas
(SSID) yra „hpsetup“, ryšio veiksena „ad hoc“
(specialusis tinklas).

„Direct Digital Filing“
(tiesioginis skaitmeninis
tvarkymas) problem
sprendimas (pasirinktinis)

Nepavyksta nuskaityti tinklo
aplanko

PASTABA: „Direct Digital Filing“ ypatyb
nesuderinama su „Windows Active Directory“.

renginys netinkamai nustatytas darbui tinkle

Patikrinkite, ar renginys tinkamai nustatytas ir ar
prijungtas prie tinklo. Atlikite renginio PING komand ir
patikrinkite, ar jis reaguoja.

Netinkamai nustatytas tinklo aplankas

Patikrinkite, ar serveryje sukurtas aplankas.

Papildomos informacijos rasite savo operacins
sistemos dokumentacijoje.

Aplanko pavadinime turi bti tik raids nuo A iki Z

(didžiosios arba mažosios) ir skaitmenys nuo 1 iki 9.

Galima vartoti ir kai kuriuos skyrybos ženklus.

Tačiau aplanko pavadinime negalima vartoti
kirčiuot ar specialij simboli.

Patikrinkite, ar aplankas yra nustatytas bendrai

naudotis ir ar vartotojai gali iš jo skaityti ir  j rašyti.
Papildomos informacijos rasite savo operacins
sistemos dokumentacijoje.

Užtikrinkite, kad aplanko pavadinimas  integruotj

tinklo server (EWS) bt vedamas tinkamu formatu
ir kad bt vestas teisingas vartotojo vardas ir
slaptažodis. Plačiau apie tai žr. EWS informacijoje.

Diskas pilnas

Patikrinkite, ar serveryje, kuriame sukurtas aplankas,
pakanka vietos.

renginys negali sukurti unikalaus rinkmenos

pavadinimo su priskirtu priešdliu ar priesaga

Su tuo pačiu priešdliu ar priesaga renginys gali sukurti
iki 9 999 rinkmen. Jei  vien katalog nuskaitte per
daug rinkmen, pakeiskite priešdl.

Netinkamai nustatytas rinkmenos priešdlis

Aplanko pavadinime ir rinkmenos priešdlyje turi bti tik
raids nuo A iki Z (didžiosios arba mažosios) ir
skaitmenys nuo 1 iki 9. Galima vartoti ir kai kuriuos
skyrybos ženklus. Tačiau aplanko pavadinime negalima
vartoti kirčiuot ar specialij simboli. Jei rinkmenos
priešdliuose bus vartojami neleistini simboliai,
sukuriant rinkmen jie nebus rodomi tinkamai.

Nepavyko išsprsti serverio pavadinimo

klausimo

Rinkmenos siuntimas  tinklo aplank gali nepavykti,
jei srankos metu pateiktas serverio pavadinimas negali
bti priskirtas konkretiems IP adresams. Nustatydami
ypatyb „Direct Digital Filing“ (tiesioginis skaitmeninis
tvarkymas), btinai atlikite šiuos veiksmus:

Pamginkite vartoti visiškai tinkamus DNS

pavadinimus.

Užtikrinkite, kad renginyje DNS serveris bt

tinkamai nustatytas.

PASTABA: Jei pastaruoju metu keitte DNS nuostatas,
išjunkite ir tada junkite „All-in-one“.

background image

Trikči diagnostika ir šalinimas

30