HP Officejet Pro L7680 - Fakso problemų sprendimas (pasirinktinis)

background image

Fakso problem sprendimas (pasirinktinis)

Jei paleidote fakso patikr ir ji nepavyko, patikros ataskaitoje ieškokite galim sprendim. Išsamesns informacijos
ieškokite elektroninse naudojimo instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame diske.

Kyla problem renginiu
siunčiant ir priimant
faksogramas

Patikrinkite, ar su renginiu naudojate original telefono kabel.

Galbt naudojamas kitas renginys, prijungtas prie tos pačios linijos, kaip ir aptariamas
prietaisas. Užtikrinkite, kad nebt naudojami dubliuoti telefonai (telefonai, prijungti prie tos
pačios telefono linijos, bet neprijungti prie renginio) ar kita ranga; pažirkite, ar nepakeltas
telefono ragelis. Pavyzdžiui, su renginiu sisti faksogramos negalsite, jei pakeltas dubliuoto
telefono ragelis arba jei kompiuterio modem, jungiam prie telefono linijos, naudojate el.
laiškui sisti ar prisijungti prie interneto.

Jei naudojate telefono linijos dalikl, jis gali bti faksogram siuntimo problem priežastis.
Pabandykite rengin jungti tiesiai  sienin telefono lizd.

Patikrinkite, ar vienas telefono kabelio galas jungtas  sienin telefono lizd, o kitas –  renginio
užpakalinje dalyje esant prievad, pažymt 1-LINE (1 linija).

Bandykite veikiant telefon jungti tiesiai  sienin telefono lizd ir patikrinkite, ar yra numerio
rinkimo signalas – jeigu jo negirdite, kreipkits  telefono ryšio paslaug bendrov ir paprašykite,
kad patikrint telefono linij.

Patikrinkite, ar rengin prijungte prie analogins telefono linijos, nes kitaip negalsite sisti ar
gauti faksogram. Nordami patikrinti, ar telefono linija yra skaitmenin, prijunkite prastin
analogin telefon prie linijos ir paklausykite, ar yra signalas. Jei prasto rinkimo signalo
negirdite, linija gali bti nustatyta skaitmeniniams telefonams. rengin prijunkite prie analogins
telefono linijos ir pabandykite sisti arba priimti faksogramas.

Kalbantis telefonu gali girdtis triukšmas. Prastos garso kokybs (triukšmingos) telefono linijos
gali sukelti problem siunčiant faksogramas. Telefono linijos garso kokyb patikrinkite prie
sieninio telefono lizdo prijung telefon ir klausydami, ar nra atmosferini ar kitoki trukdži.
Jei girdite triukšm, išjunkite Error Correction Mode (Klaid taisymo režim) (ECM) ir dar kart
pabandykite sisti faksogramas.

Jei naudojate skaitmenin abonentin linij (DSL), patikrinkite, ar prijungtas DSL filtras. Be filtro
negalsite skmingai sisti ir priimti faksogram.

Jei naudojats vietins telefono stotels (PBX) arba integruot paslaug skaitmeninio tinklo
(ISDN) keitikliu ir (arba) terminalo adapteriu, patikrinkite, ar renginys prijungtas prie reikiamo
prievado, o terminalo adapterio komutatoriaus tipas atitinka js šalies/regiono nuostatas.

background image

Fakso problem sprendimas (pasirinktinis)

31

Li

et

uv

ka

i

renginys negali sisti
faksogram, tačiau gali jas
priimti

Jei nenaudojate skiriamojo skambjimo paslaugos, patikrinkite, ar renginio ypatyb „Distinctive
Ring“ (skiriamasis skambjimas) nustatyta kaip All Rings (visi skambučiai).

Jeigu automatinio atsiliepimo nuostata nustatyta kaip Off (išjungti) arba tuo pačiu numeriu,
kur naudojate faksogramoms sisti ir priimti, jus teikiama ir balso pašto paslauga, faksogramas
galsite priimti tik rankiniu bdu.

Jei prie renginio naudojamos telefono linijos prijungtas kompiuterio modemas, užtikrinkite, kad
kompiuterio modemo programin ranga nebt nustatyta faksogramas priimti automatiškai.

Jei prie renginio naudojamos telefono linijos prijungtas atsakiklis:
• Patikrinkite, ar atsakiklis gerai veikia.
• Pasirpinkite, kad js sranka atrodyt taip pat, kaip ir antras pavyzdys iš Lentel 3-1,

13 puslapyje.

• sitikinkite, kad renginys nustatytas automatiškai priimti faksogramas.
• Patikrinkite, ar nustatyme „Rings to Answer“ (po kiek skambuči atsiliepti) yra nustatytas

didesnis skambuči skaičius nei atsakiklyje.

• Atjunkite atsakikl ir pabandykite priimti faksogram.
• rašykite maždaug 10 sekundži ilgio pranešim. rašindami pranešim kalbkite ltai ir

negarsiai. Balso pranešimo pabaigoje palikite bent 5 sekundes tylos.

Patikra gali nepavykti, jei t pači telefono linij naudoja ir kiti renginiai. Galite atjungti visus
kitus renginius ir bandyti iš naujo. Jeigu „Dial Tone Detection Test“ (rinkimo signalo radimo
patikra) pavyksta, problemas kelia kuris nors arba keli iš kit rengini. Pabandykite juos vl
prijungti po vien, kiekvien kart atlikdami patikr, kol nustatysite, kuris renginys kelia
problem.

renginys negali sisti
faksogram, tačiau gali jas
priimti

Galbt renginys numer renka per greitai arba per anksti. Pavyzdžiui, jeigu jums reikia
prisijungti prie išorins linijos renkant „9,“ bandykite tokiu bdu terpti tarpus: 9-XXX-XXXX
(kai XXX-XXXX yra fakso,  kur siunčiate faksogram, numeris). Tarpui terpti spauskite Redial/
Pause (rinkti pakartotinai/pauz) arba kelis kartus spauskite mygtuk Space (tarpas) (#),
kol ekrane pasirodys brkšnelis (-).

Ekrane nuolat rodoma, kad
nukeltas telefono ragelis

Naudojate netinkam telefono kabel. Skaitykite apie pirmas dvi problemas skyriuje
„Kyla problem renginiu siunčiant ir priimant faksogramas” puslapyje 30.

renginys negali išsisti
faksogramos rankiniu bdu

Šis galimas sprendimas taikomas tik toms šalims/regionams, kuriose kartu su renginiu
pateikiamas dviej kontakt telefono kabelis: Argentina, Australija, Brazilija, Kanada, Čil,
Kinija, Kolumbija, Graikija, Indija, Indonezija, Airija, Japonija, Korja, Lotyn Amerika,
Malaizija, Meksika, Filipinai, Lenkija, Portugalija, Rusija, Saudo Arabija, Singapras, Ispanija,
Taivanas, Tailandas, JAV, Venesuela ir Vietnamas.

Pasirpinkite, kad js sranka atrodyt taip pat, kaip ir pirmasis pavyzdys iš
Lentel 3-1, 13 puslapyje.

Jei faksogram siunčiate rankiniu bdu iš telefono, prijungto tiesiai prie renginio,
sisdami faksogram turite naudotis telefono klaviatra.

Atsakiklis rašinja fakso
signalus

Skaitykite apie ketvirt problem skyriuje „renginys negali sisti faksogram, tačiau gali jas
priimti” puslapyje 31.

Telefono kabelis, kur gavau su
renginiu, nepakankamai ilgas

Jei kartu su renginiu gautas telefono kabelis per trumpas, kabeliui pailginti galite naudoti
šakotuv. Šakotuv galite sigyti elektronikos preki parduotuvje, prekiaujančioje telefon
priedais. Be to, reiks dar vieno telefono kabelio, kuris gali bti prastas telefono kabelis,
koki jau galbt turite namie ar biure.
1. Kartu su renginiu gauto telefono kabelio vien gal junkite  šakotuv, kit –  užpakalinje

renginio dalyje esant prievad, pažymt 1-LINE (1 linija).

2. Kit telefono kabel junkite  laisv šakotuvo prievad ir  sienin telefono lizd.

background image

Trikči diagnostika ir šalinimas

32