HP Officejet Pro L7680 - Tinklo problemų šalinimas (tik kai kuriems modeliams)

background image

Tinklo problem šalinimas (tik kai kuriems modeliams)

27

Li

et

uv

ka

i

„Windows“ rengini tvarkytuvje patikrinkite,

ar neišjungtos USB tvarkykls.

Jeigu js kompiuteryje diegta sistema „Windows“

ir jam nepavyksta aptikti renginio, paleiskite
šalinimo paslaug program (util\ccc\uninstall.bat
iš „Starter CD“ (darbo pradžios kompaktinis diskas),
kad visiškai pašalintumte renginio tvarkykl. Iš
naujo paleiskite kompiuter ir iš naujo diekite
renginio tvarkykl.

Tinklo problem šalinimas
(tik kai kuriems modeliams)

PASTABA: Patais kur nors iš mint dalyk dar kart
paleiskite diegimo program.

Bendrj tinklo trikči diagnostika
ir šalinimas

Jeigu negalite diegti renginio programins rangos,

patikrinkite, ar:

• Prie kompiuterio ir renginio gerai prijungti visi

kabeliai.

• Veikia tinklas ir jungtas tinklo šakotuvas.

• Kompiuteryje su „Windows“ užvertos arba

išjungtos visos programos, skaitant antivirusines
programas, apsaugos nuo šnipinjimo
programas ir užkardas.

• Pažirkite, ar renginys diegtas tame pačiam

potinklyje, kaip ir kompiuteriai, kurie naudosis
renginys.

• Jeigu diegimo programai nepavyksta rasti

renginys, išspausdinkite tinklo konfigracijos
puslap (žr. „Tinklo konfigracijos puslapio
spausdinimas” puslapyje 32) ir diegimo
programoje rankiniu bdu veskite IP adres.

• Jeigu naudojate kompiuter su „Windows“,

patikrinkite, ar renginio tvarkyklje sukurti tinklo
prievadai atitinka renginio IP adres:
1) Išspausdinkite renginio tinklo konfigracijos
puslap.
2) „Windows“ darbalaukyje spustelkite Start
(pradti), pasirinkite Settings (nuostatos) ir
spustelkite Printers (spausdintuvai) arba Printers
and Faxes (spausdintuvai ir faksai).

Arba

Spustelkite Start (pradti), spustelkite Control
Panel (valdymo skydelis) ir tada dusyk
spustelkite Printers (spausdintuvai).
3) Dešiniuoju pels klavišu spustelkite renginio
piktogram, spustelkite Properties (savybs),
o tada – skirtuk Ports (prievadai).

Arba

Dešiniuoju pels klavišu spustelkite renginio
piktogram, spustelkite Run as administrator
(vykdyti administratoriaus teismis), spustelkite
Properties Continue (tsti) ir spustelkite Ports
(prievadai).
4) Pasirinkite TCP/IP prievad, skirt renginiui,
ir spustelkite Configure Port (konfigruoti
prievad).
5) Pažirkite, ar dialogo lange nurodytas IP
adresas atitinka tinklo konfigracijos puslapyje
nurodyt IP adres. Jeigu IP adresai skiriasi,
pakeiskite dialogo lange nurodyt IP adres,
kad jis atitikt tinklo konfigracijos puslapyje
nurodyt adres.
6) Du kartus spustelkite OK (gerai), kad
rašytumte nuostatas, ir užverkite dialogo
langus.

Prisijungimo prie laidinio tinklo
problemos

Jeigu neužsižiebia tinklo jungties ryšio lemput,

pažirkite, ar tenkinamos visos pirmiau pamintos
bendrj tinklo trikči diagnostikos ir šalinimo
slygos.

Nors ir nerekomenduojama renginiui priskirti

statinio IP adreso, tai padarius galima išsprsti kai
kurias diegimo problemas (pvz., problemas su
asmenine užkarda). Daugiau informacijos ieškokite
elektroninse naudojimo instrukcijose,
pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame diske.

background image

Trikči diagnostika ir šalinimas

28