HP Officejet Pro L7680 leírás

background image

HP Officejet Pro L7500/L7600/7700

Úvodní Píručka

Alapvet tudnivalók kézikönyve

Úvodná príručka

Başlarken Kılavuzu

background image

Copyright Information

© 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Edition 1, 2/2007

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is
prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express
warranty statements accompanying such products and services. Nothing
herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall
not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Trademark credits
Microsoft

®

and Windows

®

are U.S. registered trademarks of Microsoft

Corporation.

background image

Bezpečnostní infsormace

Pi používání tohoto produktu vždy dodržujte bezpečnostní pedpisy, aby se
zamezilo nebezpečí zranní v dsledku požáru nebo poranní elektrickým
proudem.

1.

Pečliv si prostudujte všechny pokyny obsažené v dokumentaci dodané
k zaízení.

2.

K pipojení napájení pro tento produkt používejte výhradn uzemnnou
elektrickou zásuvku. Pokud si nejste jisti, že je zásuvka uzemnna,
porate se s kvalifikovaným elektromechanikem.

3.

Pi pipojování zaízení k elektrické zásuvce používejte výhradn sít’ový
kabel dodaný se zaízením.

4.

Jestliže vaše zaízení podporuje faxové služby, použijte telefonní kabel
dodaný se zaízením.

5.

Dodržujte všechna varování a pokyny vyznačené na zaízení.

6.

Ped čistním odpojte zaízení ze zásuvky.

7.

Neinstalujte ani nepoužívejte zaízení v blízkosti vody nebo pokud máte
vlhké ruce.

8.

Instalujte produkt bezpečn na stabilní povrch.

9.

Zaízení instalujte na chránném míst, kde nemže dojít k jeho
poškození, ke šlápnutí nebo zakopnutí o pívodní kabel nebo
k poškození kabelu.

10.

Jestliže zaízení nepracuje normáln, viz “Údržba a ešení problém”
v elektronické uživatelské píručce na disku Starter CD.

11.

Uvnit zaízení se nevyskytují žádné části, které by uživatel mohl sám
opravit. S požadavky na servis se obrat’te na kvalifikované pracovníky
servisu.

Biztonsági tudnivalók

A termék használata során mindenkor érvényesíteni kell azokat az alapvet
biztonsági elírásokat, melyek révén elkerülhetk a tz vagy áramütés
okozta személyi sérülések.

1.

Olvassa át alaposan a eszköz dokumentációjában található
utasításokat.

2.

Kizárólag földelt elektromos aljzathoz csatlakoztassa a terméket.
Amennyiben nem biztos abban, hogy a csatlakozóaljzat el van-e látva
földeléssel, forduljon szakképzett villanyszerelhöz.

3.

A készüléket csak a hozzá kapott tábkábellel csatlakoztassa az
elektromos hálózathoz.

4.

Ha a készülék faxolásra is alkalmas, használja a hozzá kapott
telefonkábelt.

5.

Tartsa szem eltt a készüléken feltüntetett valamennyi figyelmeztetést és
utasítást.

6.

Tisztítás eltt húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból.

7.

A készüléket nem szabad víz közelében üzembe helyezni, és akkor
sem, ha az üzembe helyezést végz személy bre vagy ruházata
nedves.

8.

A készüléket vízszintes, szilárd felületen kell elhelyezni.

9.

Olyan biztonságos helyen üzemeltesse a készüléket, ahol senki nem
léphet a kábelekre, illetve senki nem botolhat meg vezetékekben, és
ahol a vezetékek megóvhatók a károsodásoktól.

10.

Ha a készülék nem mködik szabályszeren, olvassa el a Starter CD-n
megtalálható elektronikus felhasználói kézikönyv „Karbantartás és
hibaelhárítás” cím részét.

11.

A termék belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
A javítást kizárólag szakképzett szerel végezheti el.

Bezpečnostné informácie

Aby ste znížili riziko úrazu v dôsledku požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, dodržiavajte pri používaní tohto produktu vždy základné
bezpečnostné predpisy.

1.

Prečítajte si všetky pokyny uvedené v dokumentácii dodanej so
zariadením a pochopte ich.

2.

Pri pripájaní tohto produktu k napájaciemu zdroju používajte výhradne
uzemnenú elektrickú zásuvku. Ak neviete, či je zásuvka uzemnená,
nechajte ju preverit’ kvalifikovaným elektrikárom.

3.

Pri pripájaní zariadenia do elektrickej zásuvky použite výhradne
napájací kábel dodaný spolu so zariadením.

4.

Ak zariadenie podporuje fax, použite telefónny kábel dodaný spolu so
zariadením.

5.

Dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na produkte.

6.

Pred čistením odpojte tento produkt z elektrických zásuviek.

7.

Neinštalujte tento produkt ani ho nepoužívajte v blízkosti vody alebo
ke ste mokrí.

8.

Inštalujte produkt bezpečne na stabilný povrch.

9.

Zariadenie inštalujte na chránenom mieste, kde nikto nemôže stúpit’ na
niektorý z linkových káblov alebo o zakopnút’. Zabránite tak
poškodeniu linkového kábla.

10.

Ak zariadenie nefunguje správne, pozrite čast’ „Údržba a riešenie
problémov“ v používate skej príručke na obrazovke na disku CD Starter.

11.

Zariadenie neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opravit’
používate . Servis prenechajte na kvalifikovaný servisný personál.

Güvenlik Bilgileri

Yangın ya da elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürünü kullanırken
her zaman temel güvenlik önlemlerine uyun.

1.

Aygıt ile birlikte gelen belgelerdeki tüm yönergeleri okuyup anlayın.

2.

Bu ürünü bir güç kaynağına bağlarken mutlaka topraklanmış priz
kullanın. Prizin topraklanmış olup olmadığını bilmiyorsanız, yetkin bir
elektrik teknisyenine başvurun.

3.

Aygıtı bir elektrik prizine bağlarken yalnızca aygıtla birlikte verilen
elektrik kablosunu kullanın.

4.

Aygıtınız faksı destekliyorsa, aygıtla birlikte verilen telefon kablosunu
kullanın.

5.

Aygıtın üzerinde yazılı tüm uyarılara ve yönergelere uyun.

6.

Bu aygıtı temizlemeden önce prizlerden çıkartın.

7.

Bu aygıtı suya yakın yerlerde veya siz ıslakken kurmayın veya
kullanmayın.

8.

Ürünü sağlam ve sabit bir yüzey üzerine güvenli bir biçimde yerleştirin.

9.

Aygıtı kimsenin basamayacağı veya hat kablosuna takılmayacağı ve
hat kablosunun zarar görmeyeceği, korumalı bir yere kurun.

10.

Aygıt normal çalışmıyorsa, Başlangıç CD'sinde bulunan ekran kullanım
kılavuzundaki “Bakım ve sorun giderme” başlıklı bölüme bakın.

11.

Ürünün içinde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek veya
onarılabilecek herhangi bir parça bulunmamaktadır. Hizmet vermeyi
yetkili hizmet personeline bırakın.

background image
background image

1